CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(9.05.2019 v 13:57)

Calendar
(9.05.2019 v 13:55)

Vodní hospodářství krajiny 2

Code: 143VK2
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 7
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: Ing. Václav David, Ph.D.
Description: Účelem předmětu je seznámit studenty s historií výstavby malých vodních nádrží a se současným stavem, včetně možnosti financování výstavby z podpůrných finančních programů národních či EU. Propojení návrhu malých vodních nádrží s revitalizacemi drobných vodních toků. Vývoj návrhů revitalizačních opatření na drobných vodních tocích, těžiště v současném trendu návrhů. Suché nádrže jako součást protipovodňové ochrany. Při přednáškách bude v maximální míře využito poznatků z realizací staveb obou typů, doplněné fotografickou dokumentací.

Lecturers:

Podklady k přednáškám

 

 

Podklady ke cvičení