CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(12.12.2017 v 10:47)

Nadace Partnerství pod záštitou MŽP vyhlásila soutěž Pro vodu 2018. Řešit problémy s vodou v obcích i v krajině mohou účastníci ve věku 17-30 let, uzávěrka soutěže je 31.1.2018.

Martina Sobotková a Michal Sněhota publikovali odborný článek o izotermních a neizotermních experimentech s využitím deuteria.

David Zumr a kol. publikovali odborný článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině.

Na našem webu jsou aktualizované pracovní nabídky a stáže pro studenty oborů Z+V.


Kalendář akcí
(12.12.2017 v 10:22)

Den otevřených dveří FSv (12.1.2018)

Novoroční koncert ČVUT (17.1.2018)

CAMARO-D: Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin

Hlavní řešitel za katedru: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2017-01-01
Konec řešení: 2019-06-30

Projekt za katedru řeší:

MENU:

Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin

Úkol zlepšení kvality vody a boj s povodněmi v rozsahu velkých povodí (typu povodí Labe, povodí Dunaje) je vždy velkou výzvou. Zejména je nezbytné klást důraz na mezinárodní spolupráci a zapojení všech státu. Při plánování rozsáhlých celků, jakým povodí Dunaje bezesporu je, se vždy vracíme v měřítku jakýchkoliv podrobných průzkumů, či návrhů opatření do měřítka lokálního, tedy do měřítka malých povodí. Právě souvislá, jednotná a smysluplná ochrana tohoto celku je náplní prezentovaného projektu.

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) byl zahájen v lednu 2017, a je financován z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA), v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu (2017-2019) budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů z celkem 9 zemí. Součástí projektového týmu jsou státní orgány, dodavatelé vody, výzkumné i vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování, působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno „Memorandum o porozumění“, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.

Zájmové povodí na území ČR se nachází na povodí Moravy (tedy na jednom z přítoku Dunaje). Povodí má rozlohu 1586 km2. V minulosti byla vodní nádrž Brno (nacházející se na území města Brno) využívána především jako zdroj pitné vody. V současnosti slouží především k energetickým a rekreačním účelům.

Povodí vodní nádrže Brno je využíváno z převážné části jako intenzivně zemědělsky obhospodařovaná plocha. 31% rozlohy tvoří orná půda, 36% lesní plocha a trvale travnaté plochy tvoří 36%. V povodí se nachází 374 menších vodních nádrží a rybníků.

Oficiální stránky projektu (v angličtině): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

Name Type Email Country
Agricultural Research and Education Center Raumberg-Gumpenstein ERDF partner renate.mayer@raumberg-gumpenstein.at Austria
Municipality of the City of Vienna Department 31 – Vienna Water ERDF partner Gerhard.kuschnig@wien.gv.at Austria
University of Ljubljana ERDF partner daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si Slovenia
Public Water Utility JP VODOVOD-KANALIZACIJA Ljubljana ERDF partner branka.bracic.zeleznik@vo-ka.si Slovenia
National Forest Administration ERDF partner petrisor.vica@gmail.com Romania
Environmental Protection Agency Covasna ERDF partner luminita@apmcv.anpm.ro Romania
Executive Forest Agency ERDF partner albena_bobeva@iag.bg Bulgaria
Croatian Geological Survey ERDF partner jterzic@hgi-cgs.hr Croatia
Czech Technical University in Prague ERDF partner dostal@fsv.cvut.cz Czech Republic
Forest Research Institute Baden-Württemberg, Dept. Soils and Environment ERDF partner heike.puhlmann@forst.bwl.de Germany
The Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources IPA partner dragana.spasic@jcerni.co.rs Serbia
Office of the Upper Austrian Federal State Government, Forest Service Associated partner Christoph.jasser@ooe.gv.at Austria
Office of the Styrian Federal State Government; Dep. 14 - Water management, resources and sustainability Associated partner rudolf.hornich@stmk.gv.at Austria
Morava River Basin, state owned enterprise Associated partner kosour@pmo.cz Czech Republic
The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest - Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering Associated partner razvan.iteodorescu@gmail.com Romania
Styrian League for Nature Protection Associated partner g.schmiedhofer@sweb.st Austria
Water Management System Covasna Associated partner Laszlo.sandor@dao.ro Romania
Croatian Waters Associated partner darija.cupic@voda.hr Croatia
Republic of Serbia Ministry of Agriculture and Environmental protection, Water Directorate Associated partner dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs Serbia
Bavarian State Institute of Forestry Associated partner Franz.Binder@lwf.bayern.de Germany
Herman Otto Institute ERDF partner bezegh.barbara@hoi.hu Hungary
National Meteorological Administration of Romania ERDF partner sandu@meteiromania.ro Romania
Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management Lead partner hubert.siegel@bmlfuw.at Austria