CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(2.05.2018 v 11:11)

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.

Nebaví vás jen sedět  u počítače? Vyjeďte s námi do terénu! I letos plánujeme řadu experimentů s dešťovým simulátorem. Za účast nabízíme studentům finanční odměnu. Kontakt pro zájemce zde.

Poprvé se mapuje využití celého povodí Dunaje s cílem ochránit vodu a půdu. K143 je u toho - přečtěte si článek na Novinky.cz!


Kalendář akcí
(2.05.2018 v 11:12)

GIS a ŽP 2018 (11.-12.6.2018)

Konference Rybníky 2018 (14.-15.6.2018)

CAMARO-D: Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin

Hlavní řešitel za katedru: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2017-01-01
Konec řešení: 2019-06-30

Projekt za katedru řeší:

MENU:

Základní informace o projektu

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) byl zahájen v lednu 2017, a je financován z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA), v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu (2017-2019) budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

Oficiální stránky projektu (v angličtině): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

Výstupy prvního roku řešení

Identifikace problémů z různých oblastí byla prováděna v diskusi se zainteresovanými subjekty (stakeholders), zejména podniky povodí, aby byly určeny potřeby zlepšení hospodaření v České republice, a to jak samostatně tak v celkovém kontextu povodí Dunaje. Spolupráce všech zemí zapojených do projektu pomáhá porozumnění obsáhlosti problematiky kvality vody, retenční kapacity krajiny, využívání přírodních zdrojů se zaměřením na celé povodí Dunaje. GAP analýza zaměřená na nedostatky ve správě a využívání přírodních zdrojů umožnila porovní současné situace v jednotlivých zemích, identifikaci státních požadavků a nástrojů v každé z nich a následné spojení získaných poznatků pro vytvoření souboru "Best Management Practices", tedy "nejlepších dostupných postupů" obecně pro celý rozsah povodí Dunaje.

GAP analýza založená na dotazníkové kampani odhalila 148 nevhodných praktik vyskytujících se v zemích zapojených do projektu CAMARO-D, které mají negativní dopad na životní prostředí zejména ve spojení s vodními útvary. Situace v zemích Dunajského povodí je stále, i přes sjednocení Evropy, vysoce různorodá, a to jak z důvodu různých přírodních podmínek, tak z důvodu odlišného přístupu kompetentních orgánů státní správy. Byly identifikovány nejvýznamnější a nejčastější problémy, které se musí stát základem pro agendu dotčených subjektů v celém Dunajském regionu. Z analýzy nedostatků tak byl odvozen soubor prefereovaných opatření spojených s lidskou činností v krajině ovlivňující kvalitu vody ve čtyřech nejvýznamnějších oblastech: travní porosty (pastva a ochranná opatření), lesnictví, zemědělství a plánování sídel. Po dalším zpracování bude tyto získané poznatky publikovány jako příručka "Nejlepších dostupných postupů".

Tým ČVUT zorganizoval seminář pro zainteresované subjekty s názvem "Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Moravy a Dyje?", který se uskutečnil 8. června v prostorech Povodí Moravy, s.p. v Brně (více o semináři zde). Seminář byl také využit pro sběr dat pomocí dotazníkové kampaně mezi účastníky, kteří tak mohli pomoci identifikovat hrozby a příležitosti z jejich oborů. Data byla sbírána během seminářů, osobních setkání a pomocí on-line dotazníků a byla cílena na všechny subjekty, jejichž činnost má souvislost s kvalitoou vody. Sebrané odpovědi budou zpracovány do podoby SWOT analýzy, jejíž výstupy budou následně poskytnuty zainteresovaným subjektům. Tým ČVUT koordinoval organizaci a sjednocení postupů sběru dat pro SWOT analýzu, aby mohla být data ze všech devíti zemí použita jednotně při dalším kvalitativním a kvantitativním vyhodnocení. Analýza hrozeb, příležitostí, silných a slabých stránek (SWOT analýza) bude sloužit jako výchozí bod pro soubor doporučení zahrnutý v Plánu vývoje vyuižití území pro celou plochu povodí řeky Dunaje.

Směřování projektu

Úkol zlepšení kvality vody a boj s povodněmi v rozsahu velkých povodí (typu povodí Labe, povodí Dunaje) je vždy velkou výzvou. Zejména je nezbytné klást důraz na mezinárodní spolupráci a zapojení všech státu. Při plánování rozsáhlých celků, jakým povodí Dunaje bezesporu je, se vždy vracíme v měřítku jakýchkoliv podrobných průzkumů, či návrhů opatření do měřítka lokálního, tedy do měřítka malých povodí. Právě souvislá, jednotná a smysluplná ochrana tohoto celku je náplní prezentovaného projektu.

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů z celkem 9 zemí. Součástí projektového týmu jsou státní orgány, dodavatelé vody, výzkumné i vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování, působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno „Memorandum o porozumění“, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.

Pilotní studie plánu využití území

Zájmové povodí na území ČR se nachází na povodí Moravy (tedy na jednom z přítoku Dunaje). Povodí má rozlohu 1586 km2. V minulosti byla vodní nádrž Brno (nacházející se na území města Brno) využívána především jako zdroj pitné vody. V současnosti slouží především k energetickým a rekreačním účelům.

Povodí vodní nádrže Brno je využíváno z převážné části jako intenzivně zemědělsky obhospodařovaná plocha. 31% rozlohy tvoří orná půda, 36% lesní plocha a trvale travnaté plochy tvoří 36%. V povodí se nachází 374 menších vodních nádrží a rybníků.

Partnerské organizace projektu

Jméno Typ Email Země
Agricultural Research and Education Center Raumberg-Gumpenstein ERDF partner renate.mayer@raumberg-gumpenstein.at Austria
Municipality of the City of Vienna Department 31 – Vienna Water ERDF partner Gerhard.kuschnig@wien.gv.at Austria
University of Ljubljana ERDF partner daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si Slovenia
Public Water Utility JP VODOVOD-KANALIZACIJA Ljubljana ERDF partner branka.bracic.zeleznik@vo-ka.si Slovenia
National Forest Administration ERDF partner petrisor.vica@gmail.com Romania
Environmental Protection Agency Covasna ERDF partner luminita@apmcv.anpm.ro Romania
Executive Forest Agency ERDF partner albena_bobeva@iag.bg Bulgaria
Croatian Geological Survey ERDF partner jterzic@hgi-cgs.hr Croatia
Czech Technical University in Prague ERDF partner dostal@fsv.cvut.cz Czech Republic
Forest Research Institute Baden-Württemberg, Dept. Soils and Environment ERDF partner heike.puhlmann@forst.bwl.de Germany
The Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources IPA partner dragana.spasic@jcerni.co.rs Serbia
Office of the Upper Austrian Federal State Government, Forest Service Associated partner Christoph.jasser@ooe.gv.at Austria
Office of the Styrian Federal State Government; Dep. 14 - Water management, resources and sustainability Associated partner rudolf.hornich@stmk.gv.at Austria
Morava River Basin, state owned enterprise Associated partner kosour@pmo.cz Czech Republic
The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest - Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering Associated partner razvan.iteodorescu@gmail.com Romania
Styrian League for Nature Protection Associated partner g.schmiedhofer@sweb.st Austria
Water Management System Covasna Associated partner Laszlo.sandor@dao.ro Romania
Croatian Waters Associated partner darija.cupic@voda.hr Croatia
Republic of Serbia Ministry of Agriculture and Environmental protection, Water Directorate Associated partner dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs Serbia
Bavarian State Institute of Forestry Associated partner