CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(6.02.2018 v 15:59)

Dne 13.2.2018 budou na K143 probíhat státní závěrečné zkoušky. Více informací zde.

K143 prezentuje téma dešťových simulátorů v novém čísle časopisu Technicall.

Nadace Partnerství pod záštitou MŽP vyhlásila soutěž Pro vodu 2018. Řešit problémy s vodou v obcích i v krajině mohou účastníci ve věku 17-30 let, uzávěrka soutěže je 31.1.2018.

Martina Sobotková a Michal Sněhota publikovali odborný článek o izotermních a neizotermních experimentech s využitím deuteria.

David Zumr a kol. publikovali odborný článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině.


Kalendář akcí
(29.01.2018 v 13:29)

Ples FSv (2.3.2018)

"Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Moravy a Dyje?"
seminář, Brno, 8. 6. 2017

Seminář se uskutečnil 8. června 2017 v budově Povodí Moravy, s.p. v Brně a byl zahájen úvodní přednáškou doc. Josefa Krásy (Fakulta stavební ČVUT v Praze). Následovaly přednášky pozvaných odborníků. Prvním byl Ing. Pavel Sehnal (AG-grant, s.r.o.) se svým příspěvkem o hospodaření dešťovou vodou. O kvalitě vody ve vodních nádržích v povodí Moravy hovořil Mgr. Dušan Kosour (Povodí Moravy, s.p.). Doktor Zumr (Fakulta stavební ČVUT v Praze) popsal a vysvětlil záměry projektu CAMARO-D a představil probíhající dotazníkovou kampaň, jejíž výsledky budou sloužit jako jeden ze vstupů pro SWOT analýzu. Ing. Kořínek (Agrární komora ČR) ve svém příspěvku shrnul problémy způsobené vodní erozí půdy v České republice. Doc Krása zakončil blok přednášek příspěvkem o možných přístupech modelování vodní eroze a s ní spojeném trasportu sedimentu a živin. Po bloku přednášek následovala otevřená diskuze všech účastníků.

Semináře se zúčastnilo 40 účastníků z různých oborů státní správy, výzkumu, vodárenství, územního plánování, lesního hospodářství i zemědělství. Všichni zúčastnění byly vyzváni k vyplnění dotazníků. Pokud uvedli svou emailovou adresu, byl jim zaslán výsledek provedené SWOT analýzy a v budoucnu jim budou zaslány i další výstupy z projektu.

Hlavní závěry diskuze mohou být shrnuty následovně:

  • kvalita povrchové i podpovrchové vody v povodí Moravy se za poslední dvě dekády výrazně zlepšila
  • degradace půdy a nedostatek vody jsou hlavními hrozbamy součastnosti a jejich řešení by mělo přijít co nejdříve zejména ve spojitosti s projevy klimatické změny na Moravě
  • legislativa (environmentální standardy) neodpovídá současným potřebám, například čistírny odpadních vod techologicky zvládnou čistit odpadní vody i vyrazně lépe, ale nečiní tak, protože splňují současné normy

Všem účastníkům děkujeme za vaše podnětné přípomínky a za účast na semináří! Výsledky dotazníkového šetření budou po vyhodnocení zveřejněny.

Fotografie ze semináře