CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(20.06.2018 v 13:18)

SÚRAO zve studenty magisterských ročníků zdarma na letní školu.

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.

Nebaví vás jen sedět  u počítače? Vyjeďte s námi do terénu! I letos plánujeme řadu experimentů s dešťovým simulátorem. Za účast nabízíme studentům finanční odměnu. Kontakt pro zájemce zde.


Kalendář akcí
(20.06.2018 v 13:16)

Letní škola SÚRAO (30.7.-3.8.2018)

CAMARO-D – zahájen nový projekt INTERREG

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) zahájen v lednu 2017 je finančně podpořen z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA) v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

V důsledku intenzivního využívání území dochází k intenzifikaci erozních procesů, povodní, půdního zhutňování, povrchového odtoku, šíření invazních druhů rostlin znečištění vody což negativně působí na zdroje podzemní vody, drobné vodní toky a řeky. Prostřednictvím nového nadnárodního řízení s vhodně navrženou, aplikačně orientovanou sadou nástrojů pro stakeholdery a subjekty s rozhodovací pravomocí bude možné zajistit potřebnou ochranu vodních zdrojů a zlepšit prevenci povodňových rizik. Bude tak podpořena mezisektorová a mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodářství, lesnictví, zemědělství, územní plánování a ochrana přírody.

Nově navržené postupy (best practices) v oblasti funkčně orientovaného udržitelného hospodaření s územním – zahrnující rovněž problematiku změny klimatu - budou testovány a dokumentovány prostřednictvím různých pilotních projektů (Pilot Actions). Implementace praktické sady nástrojů bude zahájena realizací těchto nástrojů v  pilotních povodích a bude podpořena intenzivním školením a workshopem pro stakeholdery. 

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů. Součástí projektového týmu jsou vládních orgány, dodavatelé vody, výzkumné a vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno Memorandum o Porozumění, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.