CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(4.09.2017 v 16:41)

K143 hledá studenty, kteří by pomohli s měřením na terénním dešťovém simulátoru - finanční ohodnocení zajištěno. Možnost také zpracování BP a DP. V případě zájmu kontaktujte Ing. Strouhala nebo Doc. Dostála.

Studenti oboru "Z" založili fotogalerii, na fotky z exkurzí a jiných akcí se lze podívat zde.


Kalendář akcí
(4.09.2017 v 16:42)

Konference Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování (26.9.2017)

CAMARO-D – zahájen nový projekt INTERREG

 

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) zahájen v lednu 2017 je finančně podpořen z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA) v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

V důsledku intenzivního využívání území dochází k intenzifikaci erozních procesů, povodní, půdního zhutňování, povrchového odtoku, šíření invazních druhů rostlin znečištění vody což negativně působí na zdroje podzemní vody, drobné vodní toky a řeky. Prostřednictvím nového nadnárodního řízení s vhodně navrženou, aplikačně orientovanou sadou nástrojů pro stakeholdery a subjekty s rozhodovací pravomocí bude možné zajistit potřebnou ochranu vodních zdrojů a zlepšit prevenci povodňových rizik. Bude tak podpořena mezisektorová a mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodářství, lesnictví, zemědělství, územní plánování a ochrana přírody.

Nově navržené postupy (best practices) v oblasti funkčně orientovaného udržitelného hospodaření s územním – zahrnující rovněž problematiku změny klimatu - budou testovány a dokumentovány prostřednictvím různých pilotních projektů (Pilot Actions). Implementace praktické sady nástrojů bude zahájena realizací těchto nástrojů v  pilotních povodích a bude podpořena intenzivním školením a workshopem pro stakeholdery. 

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů. Součástí projektového týmu jsou vládních orgány, dodavatelé vody, výzkumné a vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno Memorandum o Porozumění, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.