CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(6.02.2018 v 15:59)

Dne 13.2.2018 budou na K143 probíhat státní závěrečné zkoušky. Více informací zde.

K143 prezentuje téma dešťových simulátorů v novém čísle časopisu Technicall.

Nadace Partnerství pod záštitou MŽP vyhlásila soutěž Pro vodu 2018. Řešit problémy s vodou v obcích i v krajině mohou účastníci ve věku 17-30 let, uzávěrka soutěže je 31.1.2018.

Martina Sobotková a Michal Sněhota publikovali odborný článek o izotermních a neizotermních experimentech s využitím deuteria.

David Zumr a kol. publikovali odborný článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině.


Kalendář akcí
(29.01.2018 v 13:29)

Ples FSv (2.3.2018)

CAMARO-D – zahájen nový projekt INTERREG

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) zahájen v lednu 2017 je finančně podpořen z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA) v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

V důsledku intenzivního využívání území dochází k intenzifikaci erozních procesů, povodní, půdního zhutňování, povrchového odtoku, šíření invazních druhů rostlin znečištění vody což negativně působí na zdroje podzemní vody, drobné vodní toky a řeky. Prostřednictvím nového nadnárodního řízení s vhodně navrženou, aplikačně orientovanou sadou nástrojů pro stakeholdery a subjekty s rozhodovací pravomocí bude možné zajistit potřebnou ochranu vodních zdrojů a zlepšit prevenci povodňových rizik. Bude tak podpořena mezisektorová a mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodářství, lesnictví, zemědělství, územní plánování a ochrana přírody.

Nově navržené postupy (best practices) v oblasti funkčně orientovaného udržitelného hospodaření s územním – zahrnující rovněž problematiku změny klimatu - budou testovány a dokumentovány prostřednictvím různých pilotních projektů (Pilot Actions). Implementace praktické sady nástrojů bude zahájena realizací těchto nástrojů v  pilotních povodích a bude podpořena intenzivním školením a workshopem pro stakeholdery. 

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů. Součástí projektového týmu jsou vládních orgány, dodavatelé vody, výzkumné a vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno Memorandum o Porozumění, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.