CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(22.11.2017 v 18:37)

David Zumr a kol. publikovali článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině: https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5681/2017/

K143 zve studenty i odbornou veřejnost na GISday 2017, který se koná 15.11. Pestrý program se zajímavými odborníky z praxe je připraven od 16:00.

K143 zve studenty na jednodenní exkurze - seznam exkurzí pro zimní semestr naleznete zde.


Kalendář akcí
(6.11.2017 v 12:39)

GISday 2017 (15.11.2017)

CAMARO-D – zahájen nový projekt INTERREG

 

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) zahájen v lednu 2017 je finančně podpořen z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA) v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

V důsledku intenzivního využívání území dochází k intenzifikaci erozních procesů, povodní, půdního zhutňování, povrchového odtoku, šíření invazních druhů rostlin znečištění vody což negativně působí na zdroje podzemní vody, drobné vodní toky a řeky. Prostřednictvím nového nadnárodního řízení s vhodně navrženou, aplikačně orientovanou sadou nástrojů pro stakeholdery a subjekty s rozhodovací pravomocí bude možné zajistit potřebnou ochranu vodních zdrojů a zlepšit prevenci povodňových rizik. Bude tak podpořena mezisektorová a mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodářství, lesnictví, zemědělství, územní plánování a ochrana přírody.

Nově navržené postupy (best practices) v oblasti funkčně orientovaného udržitelného hospodaření s územním – zahrnující rovněž problematiku změny klimatu - budou testovány a dokumentovány prostřednictvím různých pilotních projektů (Pilot Actions). Implementace praktické sady nástrojů bude zahájena realizací těchto nástrojů v  pilotních povodích a bude podpořena intenzivním školením a workshopem pro stakeholdery. 

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů. Součástí projektového týmu jsou vládních orgány, dodavatelé vody, výzkumné a vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno Memorandum o Porozumění, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.