CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(12.10.2018 v 15:40)

V termínu 4. – 8.11.2018 proběhne kurz AKTION ve Vídni zaměřený na ochranu půdy a povodí ve spolupráci s univerzitou BOKU Wien. V rámci projektu hradíme studentům dopravu a nocleh v hostelu se snídaní. Kurz dále zahrnuje jednu společnou večeři a jeden společný oběd. V případě zájmu kontaktujte doc. Dostála nebo doc. KrásuPřihlašování se otevírá v pátek 12.10.2018. Počet míst je omezen, proto neváhejte.

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.


Kalendář akcí
(12.10.2018 v 15:39)

Kurz AKTION Vídeň (4.-8.11.2018)

GISday 2018 (14.11.2018)

Kvantifikace účinků revitalizačních opatření v povodí pomocí hydraulických a hydrologických přístupů

Kód: SGS10/240/OHK1/3T/11
Hlavní řešitel projektu: Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D.
Spolupracující organizace: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky
Začátek řešení: 2010-01-01
Konec řešení: 2012-12-31
Cíl projektu: Cílem navrhovaného projektu je vypracování metodiky umožňující analýzu a kvantifikaci retenčního účinku různých revitalizačních opatření a opatření v krajině s využitím exaktních metod hydrologického a hydraulického modelování procesů v povodí. Navrhovaný metodický přístup má za cíl umožnit v podobě výsledků modelových analýz kvalifikované porovnání různých variant revitalizačních úprav z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Petr Valenta, CSc.
  • doc. Dr. Ing Pavel Fošumpaur
  • Ing. Daniel Myslivec
  • Ing. Ján Šepeľák
  • Ing. Jitka Danišková
  • Ing. Petra Kopecká
  • Ing. Eva Rosenbergová
  • Ing. Jana Trachtová
  • Ing. Soukupová Julie

Výsledky projektu

2010

DVOŘÁKOVÁ, T., et al. Porovnání způsobů navrhování, realizace a celkové koncepce revitalizací vodních toků v ČR a SRN na lokální úrovni. In: Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích. Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích, Teplice, 2010-10-04/2010-10-06. Praha: Povodí Ohře, 2010. pp. 180-183.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Hydraulické a hydrologické přístupy ke stanovení retenční kapacity říční nivy. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. pp. 134-141. ISBN 978-80-01-04614-2.

2011

DANIŠKOVÁ, J. Studie vlivu revitalizace toku na transformační funkci údolní nivy. Praha: 2011. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

DOSTÁL, T., et al. Odhady retenčního potenciálu říčních niv. Vodní hospodářství. 2011, 2011(11), 418-422. ISSN 1211-0760.

FOŠUMPAUR, P. and P. KOPECKÁ. Kvantifikace retenčního potenciálu opatření v krajině. In: CABADAJ, C. and P. DUŠIČKA, eds. Sympózium hydrotechnikov 2011, zborník prednášok. Sympózium hydrotechnikov 2011, Kokava nad Rimavicou, 2011-09-12/2011-09-13. Bratislava: Stavebna fakulta STU, 2011. pp. 67-74. ISBN 978-80-227-3593-3.

NETOPILOVÁ, E. Studie retenčních účinků nivy Blanice. Praha: 2011. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze.

PITHART, D., et al. Ekosystémové služby přirozené a transformované říční nivy. Veronica. 2011, 25(2), 10-11. ISSN 1213-0699.

ROSENBERGOVÁ, E. Detailní analýza proudových poměrů v údolní nivě. Praha: 2011. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Floodplains as Part of Flood Prevention and Conservation System. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 13, 2011 (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, 2011-04-03/2011-04-08. Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2011. pp. 100. Geophysical Reasearch Abstracts. ISSN 1029-7006.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Quantification of the effects of revitalization measures in catchments using hydraulic and hydrologic methods. In: Workshop 2011. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. pp. 1-9.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Vliv charakteristik říčních niv na průchod extrémních průtoků. In: Říční krajina 7. Říční krajina 7, Olomouc, 2011-10-05/2011-10-07. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. pp. 197-202. ISBN 978-80-904685-7-3.

WEYSKRABOVÁ, L. Retenční potenciál údolních niv - Odborná studie k rozpravě v doktorském studiu. Praha: 2011. Doctoral Minimum. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

2012

DOSTÁL, T. Doporučení postupu a výběru vhodné metody pro posouzení retenčního efektu nivy v konkrétních podmínkách. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 67. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Charakteristiky nivy důležité pro využití jejího retenčního potenciálu. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 88-89. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Procesy, které se uplatňují při retenčním působení niv. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 74-87. ISBN 978-80-260-3697-5.

DOSTÁL, T., et al. Retenční kapacita říčních niv. In: Vodní toky 2012. Vodní toky 2012, Hradec Králové, 2012-11-27/2012-11-28. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2012. pp. 168-173. ISBN 978-80-7458-029-1.

DOSTÁL, T., et al. Retention and Flood Control Effect of Floofplains. In: MADER, H. and J. KRAML, eds. 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. 9th International Symposium on Ecohydraulics, Vídeň, 2012-09-17/2012-09-21. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien, 2012. ISBN 978-3-200-02862-3.

FOŠUMPAUR, P. and P. KOPECKÁ. Kvantifikace retenčního potenciálu revitalizace Stružnického potoka. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina 2012. Voda a krajina 2012, Praha, 2012-09-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 135-142. ISBN 978-80-01-05107-8.

KOPECKÁ, P. Revitalizace Stružnického potoka. 2012. Master Thesis.

PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. ISBN 978-80-260-3697-5.

PITHART, P., et al. Transformace vodních toků a říčních niv. In: PITHART, D., et al., eds. Význam retence vody v říčních nivách. České Budějovice: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, 2012. pp. 17-23. ISBN 978-80-260-3697-5.

VALENTOVÁ, J., et al. Hydraulic analysis of measures for flood mitigation in floodplain. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 14, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2012, Vídeň, 2012-04-22/2012-04-27. Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2012. pp. 1. Geophysical Research Abstracts. ISSN 1607-7962.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Comparison of Available Measures for Increasing Floodplain Retention Capacity. Littera Scripta. 2012, 5(1), 247-261. ISSN 1802-503X.

WEYSKRABOVÁ, L., et al. Modelování průchodu extrémních průtoků říční nivou. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Košice, 2012-05-22/2012-05-25. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-80-553-0904-0.

WEYSKRABOVÁ, L. Hydraulické posouzení protipovodňových účinků revitalizačních opatření v údolních nivách. In: KAVKA, P., et al., eds. Vodohospodářské fórum 2012. Vodohospodářské fórum, Brandýs nad Labem, 2012-06-18/2012-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 53. ISBN 978-80-01-05066-8.