CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering


News and Events
(10.09.2018 v 09:40)

David Zumr et al. published a study on flood waves transformation and sediment regime in small regulated streams: https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5681/2017/


Calendar
(10.09.2018 v 09:41)

Saxon-Czech flood risk management

Department's Principal Investigator: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Univerzita J. E. Purkyně v ÚStí nad Labem
Agentura pro regionální rozvoj
Liebnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Start: 2017-06-01
End: 2020-06-30

Research team members at the departement:

Úvodní seminář k projektu

Srdečně Vás zveme na setkání, které se uskuteční dne 24. 4. 2018, od 10.00 hodin, CENTRUM BABYLON, a.s. (Nitranská 415/1, 460 07 Liberec - konferenční salonek č. 4)

Podrobnosti a program semináře zde.

Přeshraniční spolupráce pokračuje

V předchozím projektu STRIMA 2013-2015 byly položeny základy pro přeshraniční vyhodnocování škod. Došlo také k rozvoji přeshraniční kooperace v protipovodňové ochraně. Navazující projekt STRIMA ll dále rozvíjí započatou mezistátní spolupráci a směřuje k omezení rizik v příhraničních oblastech pomocí dalšího rozvoje informačních a komunikačních prostředků.

Pro  komunikaci s veřejností a společná řešení úkolů bude využíváno přeshraniční fórum managementu povodňových rizik, které bylo zavedeno v rámci projektu STRIMA a je účastníky velmi dobře hodnoceno. Kontinuita přeshraničního řešení úkolů tedy bude udržena a česko-saské kooperační struktury budou v projektu STRIMA ll dále rozšiřovány a upevňovány. Prostřednictvím určování potenciálních povodňových škod na budovách, nfrastruktuře a tocích budou vytvářeny odborné podklady pro budoucí nutné investice do preventivních opatření.

regiony zapojené do projektu STRIMA II

mapa regionů zapojených v projektu STRIMA II

Základním záměrem projektu je zlepšení prevence škod coby jedna z možností prevence rizik záplav způsobených povodňovými nebo srážkovými jevy se zohledněním nárůstu intenzit a četnosti v důsledku změn klimatu. Na základě vyhodnocení uplynulých událostí v Německu a České republice lze konstatovat, že velké množství poškozených budov a infrastruktury je záplavami postiženo opakovaně a že možnosti prevence jsou podceněny. Prostřednictvím identifikace vhodných a ekonomicky efektivních preventivních opatření (resp. kombinací těchto opatření) a jejich shrnutí v seznamech/katalozích opatření se má výrazně zlepšit prevence povodňových škod pro typické škodní průběhy na obytných budovách a dopravní infrastruktuře i na velmi rychle reagujících malých tocích. Tyto katalogy opatření slouží jako podklad pro rozhodování o vodohospodářských investicích a jiných opatřeních pro snižování rizik, pro přiměřené řízení povodňových rizik a ke zlepšení prevence před katastrofami.

Již během realizace projektu budou odzkoušeny, realizovány a prezentovány výsledky projektu a produkty na obou stranách hranice i v rámci přeshraničních fór managementu protipovodňové ochrany.

Pro zlepšení prevence a odvracení škod v případě katastrof jsou definovány čtyři oblast:

  • obytné budovy
  • zemědělství a lesnictví
  • dopravní infrastruktura
  • vodohospodářská infrastruktura.

Plánovaná systematizace a katalogizace preventivních stavebních opatření, před, během a po povodňových událostech přispějí ke snížení povodňových škod na obytných budovách. Nově vytvořený webový informační systém bude sloužit pro vhodný výběr preventivních stavebních opatření. Vyvinutá metoda systematizace a stanovení typů specifických povodňových škodních funkcí na stavbách bude přenesena také na oblast škod na životním prostředí, využití území, a také na vodohospodářskou infrastrukturu a na dopravní infrastruktury v Sasku a Česku.

Plánovaná environmentálně-ekonomická analýza dopadů povodní bude představovat významnou základnu pro rozhodování o efektivních možnostech prevence.  Pravidelná přeshraniční povodňová fóra a mezinárodní workshopy tvoří základ pro dlouhodobý společný a efektivní postup v oblasti prevence povodňových škod.

Povodí Oleška

Jako pilotní území pro provedení srážko-odtokové studie a sestavení hydrologického modelu ve vztahu k protipovodňové ochraně bylo zvoleno povodí říčky Olešky s hydrologickým pořadí toku 1-05-01-035, která je levostranným přítokem řeky Jizery. Oleška je řeka v Krkonošském podhůří v severovýchodních Čechách, na pomezí okresů Semily a Jičín. Délka jejího toku je 34,2 km a plocha povodí měří 171,1 km². Na řece a jejích přítocích hospodaří MO ČRS Košťálov. Průměrný průtok u ústí činí 1,74 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 168 m³/s.

Bude zpracována demonstrační studie, kvantifikující současné srážko-odtokové poměry i možnosti a potenciální účinnost protipovodňových opatření jak přírodě blízkých tak klasických technických. U přírodě blízkých opatření bude akcentován i vliv na celkovou retenci krajiny a ochranu kvality vody a vedlejší ekologické efekty.

přehledová mapa povodí Olešky

přehledová mapa povodí Olešky