CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(10.12.2018 v 14:41)

Opened PhD position in hydrological modelling and monitoring in rural catchments!

Wee seek a doctoral candidate (PhD student) who would join our group and work with us on the water use efficiency in agriculture production. The student will take a part in a cross disciplinary European project „Management of soil water resources in the EU and China and its impact on agro-ecosystem functions“. The focus of our group will be assessing the impact of various management measures on water balance and soil water regime. Please, see more information here.


Calendar
(10.12.2018 v 14:41)

Saxon-Czech flood risk management

Department's Principal Investigator: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Univerzita J. E. Purkyně v ÚStí nad Labem
Agentura pro regionální rozvoj
Liebnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Start: 2017-06-01
End: 2020-06-30

Research team members at the departement:

Základním cílem projektu je zlepšení prevence škod coby jedna z možností prevence rizik záplav způsobených povodňovými nebo srážkovými jevy se zohledněním nárůstu intenzit a četnosti v důsledku změn klimatu. Na základě vyhodnocení uplynulých událostí v Německu a České republice lze konstatovat, že velké množství poškozených budov a infrastruktury je záplavami postiženo opakovaně a že možnosti prevence jsou podceněny. Prostřednictvím identifikace vhodných a ekonomicky efektivních preventivních opatření (resp. kombinací těchto opatření) a jejich shrnutí v seznamech/katalozích opatření se má výrazně zlepšit prevence povodňových škod pro typické škodní průběhy na obytných budovách a dopravní infrastruktuře i na velmi rychle reagujících malých tocích. Tyto katalogy opatření slouží jako podklad pro rozhodování o vodohospodářských investicích a jiných opatřeních pro snižování rizik, pro přiměřené řízení povodňových rizik a ke zlepšení prevence před katastrofami.

Oficiální stránky projektu (v němčině) jsou dostupné na http://www.strima.sachsen.de/

Povodňové informační karty

V rámci aktivit cílících na zvýšení informovanosti široké veřejnosti ale i zástupců místních samospráv byly vytvořeny informační karty shrnující odpovědi na základní otázky týkající se povodní a ochranou před nimi.

Informační karty jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf po kliknutí na náhled níže.

   

Úvodní seminář k projektu

24. 4. 2018 se uskutečnil úvodní seminář projektu pro zástupce místních samospráv, vodohospodáře a další zainteresované subjekty. Během semináře byly prezentovány příspěvky odborníků z organizací zapojených do projektu STRIMA II. Po úvodním slovu Ing. Uwe Müllera zástupce hlavního partnera projektu (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) zazněl příspěvek Reinharda Schinkeho týkající se analýzy realizovaných protipovodňových opatření a zhodnocení jejich dopadu na rizika povodňových škod od zástupce dalšího z Německých partnerů projektu Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Následující příspěvky se týkaly přírodě blízkým opatřením proti povodním a suchu. Docent Dostál (Fakuta stavební ČVUT v Praze) přednesl příspěvek o technických aspektech těchto opatření a nutném zahrnutí vlivů vývoje klimatu do kompexního přístupu k navrhování přírodě blízkých opatření. Následující příspěvek od odborníka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zabýval ekonomickým zhodnocením přírodě blízkých vodohospodářských opatření v krajině. V dopolední části ještě zazněl úvod k exkurzi od zástupce Agentury regionálního rozvoje s.r.o., která následovala v odpolední části programu semináře. Během exkurze v okolí obce Václavice byly představeny ukázky realizovaných přírodě blízkých opatření.

Podrobnosti a program semináře zde.

Přeshraniční spolupráce pokračuje

V předchozím projektu STRIMA 2013-2015 byly položeny základy pro přeshraniční vyhodnocování škod. Došlo také k rozvoji přeshraniční kooperace v protipovodňové ochraně. Navazující projekt STRIMA ll dále rozvíjí započatou mezistátní spolupráci a směřuje k omezení rizik v příhraničních oblastech pomocí dalšího rozvoje informačních a komunikačních prostředků.

Pro  komunikaci s veřejností a společná řešení úkolů bude využíváno přeshraniční fórum managementu povodňových rizik, které bylo zavedeno v rámci projektu STRIMA a je účastníky velmi dobře hodnoceno. Kontinuita přeshraničního řešení úkolů tedy bude udržena a česko-saské kooperační struktury budou v projektu STRIMA ll dále rozšiřovány a upevňovány. Prostřednictvím určování potenciálních povodňových škod na budovách, nfrastruktuře a tocích budou vytvářeny odborné podklady pro budoucí nutné investice do preventivních opatření.

regiony zapojené do projektu STRIMA II

mapa regionů zapojených v projektu STRIMA II

Již během realizace projektu budou odzkoušeny, realizovány a prezentovány výsledky projektu a produkty na obou stranách hranice i v rámci přeshraničních fór managementu protipovodňové ochrany.

Pro zlepšení prevence a odvracení škod v případě katastrof jsou definovány čtyři oblast:

  • obytné budovy
  • zemědělství a lesnictví
  • dopravní infrastruktura
  • vodohospodářská infrastruktura.

Plánovaná systematizace a katalogizace preventivních stavebních opatření, před, během a po povodňových událostech přispějí ke snížení povodňových škod na obytných budovách. Nově vytvořený webový informační systém bude sloužit pro vhodný výběr preventivních stavebních opatření. Vyvinutá metoda systematizace a stanovení typů specifických povodňových škodních funkcí na stavbách bude přenesena také na oblast škod na životním prostředí, využití území, a také na vodohospodářskou infrastrukturu a na dopravní infrastruktury v Sasku a Česku.

Plánovaná environmentálně-ekonomická analýza dopadů povodní bude představovat významnou základnu pro rozhodování o efektivních možnostech prevence.  Pravidelná přeshraniční povodňová fóra a mezinárodní workshopy tvoří základ pro dlouhodobý společný a efektivní postup v oblasti prevence povodňových škod.

Povodí Oleška

Jako pilotní území pro provedení srážko-odtokové studie a sestavení hydrologického modelu ve vztahu k protipovodňové ochraně bylo zvoleno povodí říčky Olešky s hydrologickým pořadí toku 1-05-01-035, která je levostranným přítokem řeky Jizery. Oleška je řeka v Krkonošském podhůří v severovýchodních Čechách, na pomezí okresů Semily a Jičín. Délka jejího toku je 36,4 km a plocha povodí měří 150,9 km². Na řece a jejích přítocích hospodaří MO ČRS Košťálov. Průměrný průtok u ústí činí 1,74 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 168 m³/s.

Bude zpracována demonstrační studie, kvantifikující současné srážko-odtokové poměry i možnosti a potenciální účinnost protipovodňových opatření jak přírodě blízkých tak klasických technických. U přírodě blízkých opatření bude akcentován i vliv na celkovou retenci krajiny a ochranu kvality vody a vedlejší ekologické efekty.

přehledová mapa povodí Olešky