CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Nabídka práce v AOPK
(4.08.2022 v 10:46)

Agentura ochrany a přírody České republiky hledá zaměstnance na pracovní pozici Vohohospodář (1312) na ústředí AOPK ČR (Praha, Chodov) v oddělení péče o vodní ekosystémy na dobu určitou do 31.12.2026 v rámci projektu "Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu". Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(11.04.2022 v 14:36)

HyGIS a ŽP (6.6.-7.6.2022)

CAMARO-D: Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin

Hlavní řešitel za katedru: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2017-01-01
Konec řešení: 2019-06-30

Projekt za katedru řeší:

MENU:

Závěrečná konference ve Vídni

Projekt CAMARO-D se zvolna chýlí ke svému závěru v červnu 2019. Ve dnech 3. a 4. června se ve Vídni uskuteční společná závěrečná konference s projektem PROLINE-CE. Oba projekty se zabývají problematikou hospodaření s vodou. Společná konference si klade za cíl podpořit vzájemnou synergii a umožnit tak výměnu poznatků z obou projektů. Zatímco hlavním cílem programu PROLINE-CE bylo vytvoření balíčků opatření pro lepší ochranu zdrojů pitné vody, zaměření projektu CAMARO-D bylo vytvořit dlouhodobou koncepci pro rozvoj ochrany vodních zdrojů a zmírňování povodňových rizik v rámci oblasti územního plánování.

Během prvního dne závěrečné konference (3. 6. 2019) budou prezentovány hlavní výsledky obou projektů. V odpoledních hodinách budou diskutovány výzvy při řešení střetu zájmů mezi využitím půdy a vodním hospodářstvím s odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti na národní i na nadnárodní úrovni.

Druhý den (4. 6. 2019) budou významnými představiteli každé zúčastněné země podepsány strategické dokumenty. Podpis těchto dokumentů zvýší povědomí o aktivitách a zkušenostech získaných v rámci řešení prezentovaných projektů.

Oficiální tisková zpráva je ke stažení zde.

Seminář "Využití krajiny ve vztahu k vodnímu režimu v povodí Moravy a Dyje"

V pondělí 18. března 2019 s uskutečnil závěrečný seminář v Brně, na kterém byly prezentovány výsledky projektových aktivit a přizvaných řečníků. Podrobnosti o programu a materiály ke stažení naleznete na samostatné stránce.

Základní informace o projektu

Projekt CAMARO-D (Cooperating towards Advanced Management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) byl zahájen v lednu 2017, a je financován z prostředků Evropské unie (ERDF, IPA), v rámci nadnárodního programu pro Dunajský region na období 2014-2020. Během dvou a půl let realizace projektu (2017-2019) budou vytvářena komplexní doporučení pro oblast strategického plánování v celém území povodí Dunaje za účelem zavádění inovativního nadnárodního „Plánu územního rozvoje“.

Oficiální stránky projektu (v angličtině): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

Výstupy z dosavadního řešení

Identifikace problémů z různých oblastí byla prováděna v diskusi se zainteresovanými subjekty (stakeholders), zejména podniky povodí, aby byly určeny potřeby zlepšení hospodaření v České republice, a to jak samostatně tak v celkovém kontextu povodí Dunaje. Spolupráce všech zemí zapojených do projektu pomáhá porozumění obsáhlosti problematiky kvality vody, retenční kapacity krajiny, využívání přírodních zdrojů se zaměřením na celé povodí Dunaje. Situace v zemích Dunajského povodí je stále, i přes sjednocení Evropy, vysoce různorodá, a to jak z důvodu různých přírodních podmínek, tak z důvodu odlišného přístupu kompetentních orgánů státní správy. Byly identifikovány nejvýznamnější a nejčastější problémy, které se musí stát základem pro agendu dotčených subjektů v celém Dunajském regionu. Souhrn poznatků ze zapojených zemí byl zpracován do podoby znalostní báze, která je dostupná ke stažení zde (v angličtině):

Knowledge Base

Z analýzy nedostatků tak byl odvozen soubor preferovaných opatření spojených s lidskou činností v krajině ovlivňující kvalitu vody ve čtyřech nejvýznamnějších oblastech: travní porosty (pastva a ochranná opatření), lesnictví, zemědělství a plánování sídel. Získané poznatky byly publikovány jako katalog "Nejlepších dostupných postupů", která je ke stažení zde (v angličtině):

Transnational Best Management Practices Catalogue (BPC)

Analýza využívání těchto opatření v jednotlivých účastnických zemích projektu CAMARO-D je shrnuta zde (v angličtině):

Best Management Practices – Transnational Review Report

 GAP analýza zaměřená na nedostatky ve správě a využívání přírodních zdrojů umožnila porovnání současné situace v jednotlivých zemích, identifikaci státních požadavků a nástrojů v každé z nich a následné spojení získaných poznatků pro vytvoření souboru "Best Management Practices", tedy "nejlepších dostupných postupů" obecně pro celý rozsah povodí Dunaje. GAP analýza založená na dotazníkové kampani odhalila 148 nevhodných praktik vyskytujících se v zemích zapojených do projektu CAMARO-D, které mají negativní dopad na životní prostředí zejména ve spojení s vodními útvary.

Tým ČVUT zorganizoval seminář pro zainteresované subjekty s názvem "Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Moravy a Dyje?", který se uskutečnil 8. června v prostorech Povodí Moravy, s.p. v Brně (více o semináři zde). Seminář byl také využit pro sběr dat pomocí dotazníkové kampaně mezi účastníky, kteří tak mohli pomoci identifikovat hrozby a příležitosti z jejich oborů. Data byla sbírána během seminářů, osobních setkání a pomocí on-line dotazníků a byla cílena na všechny subjekty, jejichž činnost má souvislost s kvalitou vody. Sebrané odpovědi byly zpracovány do podoby SWOT analýzy, jejíž výstupy byly poskytnuty zainteresovaným subjektům. Tým ČVUT koordinoval organizaci a sjednocení postupů sběru dat pro SWOT analýzu, aby mohla být data ze všech devíti zemí použita jednotně při dalším kvalitativním a kvantitativním vyhodnocení. Analýza hrozeb, příležitostí, silných a slabých stránek (SWOT analýza) bude sloužit jako výchozí bod pro soubor doporučení zahrnutý v Plánu vývoje využití území pro celou plochu povodí řeky Dunaje.

Shrnutí výsledků je ke stažení zde (v angličtině):

SWOT Analysis – Evaluation and Transnational Conclusions

Směřování projektu

Úkol zlepšení kvality vody a boj s povodněmi v rozsahu velkých povodí (typu povodí Labe, povodí Dunaje) je vždy velkou výzvou. Zejména je nezbytné klást důraz na mezinárodní spolupráci a zapojení všech státu. Při plánování rozsáhlých celků, jakým povodí Dunaje bezesporu je, se vždy vracíme v měřítku jakýchkoliv podrobných průzkumů, či návrhů opatření do měřítka lokálního, tedy do měřítka malých povodí. Právě souvislá, jednotná a smysluplná ochrana tohoto celku je náplní prezentovaného projektu.

Pro zajištění dostatečně široké základny z geografického a vědeckého hlediska a z hlediska rozhodovacích pravomocí se projektový tým skládá z 14 partnerů a 9 přidružených partnerů z celkem 9 zemí. Součástí projektového týmu jsou státní orgány, dodavatelé vody, výzkumné i vzdělávací instituce, agrometeorologické instituce, agentury pro životní prostředí a ústavy prostorového plánování, působící na místní, regionální i národní úrovni, pocházející téměř ze všech států povodí Dunaje (Rakousko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko). Řídícím partnerem projektu je Oddělení lesního hospodářství rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výsledky CAMARO-D poskytnou významné vstupy pro další rozvoj EUSDR (strategie EU pro Dunajský region) a dalších příslušných nástrojů EU, jako je Vodní rámcová směrnice a Povodňová směrnice i pro Plány povodí Dunaje.  Pro zdůraznění významu realizace tohoto nadnárodního „plánu rozvoje území“ pro povodí Dunaje bude během závěrečné konference ve Vídni (v červnu 2019) sepsáno „Memorandum o porozumění“, které bude podepsáno významnými zástupci každé partnerské země.

Pilotní studie plánu využití území

Zájmové povodí na území ČR se nachází na povodí Moravy (tedy na jednom z přítoku Dunaje). Povodí má rozlohu 1586 km2. V minulosti byla vodní nádrž Brno (nacházející se na území města Brno) využívána především jako zdroj pitné vody. V současnosti slouží především k energetickým a rekreačním účelům.

Povodí vodní nádrže Brno je využíváno z převážné části jako intenzivně zemědělsky obhospodařovaná plocha. 31% rozlohy tvoří orná půda, 36% lesní plocha a trvale travnaté plochy tvoří 36%. V povodí se nachází 374 menších vodních nádrží a rybníků.

Partnerské organizace projektu

Název

Role

Kontaktní email

Země

Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Lead partner

hubert.siegel@bmlfuw.at

Austria

Agricultural Research and Education Center Raumberg-Gumpenstein

ERDF partner

renate.mayer@raumberg-gumpenstein.at

Austria

Municipality of the City of Vienna Department 31 – Vienna Water

ERDF partner

Gerhard.kuschnig@wien.gv.at

Austria

University of Ljubljana

ERDF partner

daniel.kozelj@fgg.uni-lj.si

Slovenia

Public Water Utility JP VODOVOD-KANALIZACIJA Ljubljana

ERDF partner

branka.bracic.zeleznik@vo-ka.si

Slovenia

National Forest Administration

ERDF partner

petrisor.vica@gmail.com

Romania

Environmental Protection Agency Covasna

ERDF partner

luminita@apmcv.anpm.ro

Romania

Executive Forest Agency

ERDF partner

albena_bobeva@iag.bg

Bulgaria

Croatian Geological Survey

ERDF partner

jterzic@hgi-cgs.hr

Croatia

Czech Technical University in Prague

ERDF partner

dostal@fsv.cvut.cz

Czech Republic

Forest Research Institute Baden-Württemberg, Dept. Soils and Environment

ERDF partner

heike.puhlmann@forst.bwl.de

Germany

Herman Otto Institute

ERDF partner

bezegh.barbara@hoi.hu

Hungary

National Meteorological Administration of Romania

ERDF partner

sandu@meteiromania.ro

Romania

The Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources

IPA partner

dragana.spasic@jcerni.co.rs

Serbia

Office of the Upper Austrian Federal State Government, Forest Service

Associated partner

Christoph.jasser@ooe.gv.at

Austria

Office of the Styrian Federal State Government; Dep. 14 - Water management, resources and sustainability

Associated partner

rudolf.hornich@stmk.gv.at

Austria

Morava River Basin, state owned enterprise

Associated partner

kosour@pmo.cz

Czech Republic

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest - Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering

Associated partner

razvan.iteodorescu@gmail.com

Romania

Styrian League for Nature Protection

Associated partner

g.schmiedhofer@sweb.st

Austria

Water Management System Covasna

Associated partner

Laszlo.sandor@dao.ro

Romania

Croatian Waters

Associated partner

darija.cupic@voda.hr

Croatia

Republic of Serbia Ministry of Agriculture and Environmental protection, Water Directorate

Associated partner

dragana.milovanovic@minpolj.gov.rs

Serbia

Bavarian State Institute of Forestry

Associated partner

Franz.Binder@lwf.bayern.de

Germany