CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu

Code: VG20122015092
Department's Principal Investigator: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Mgr. Pavel Rosendorf)
Start: 2012-01-01
End: 2015-12-31
Research focus: Hlavním cílem předkládaného projektu bylo navrhnout koncepční postupy a vyvinout technické prostředky pro hodnocení území s ohledem na rizika dopadů zvýšeného erozního smyvu spojeného s očekávanou změnou klimatu. Koncepční postupy budou sloužit pro zajištění jednotného postupu hodnocení území České republiky na úrovni ústředních orgánů státní správy ve vztahu k očekávanému riziku pro obyvatelstvo a sídelní infrastrukturu, ohrožení vodních zdrojů nebo znehodnocení jiných účelů využití území. Technické prostředky, s jejichž vývojem se v projektu počítá, umožní uživatelům provádět jednoduché simulace, jejichž výsledkem bude detailní analýza rizik v hodnoceném území. Současně vyvíjené technické prostředky budou obsahovat možnost návrhu standardizovaných opatření pro omezení dopadů erozního smyvu až do úrovně jednotlivých pozemků. S využitím technických prostředků ve formě interaktivního software se počítá zejména na úrovni vyšších územně správních celků (krajů a obcí s rozšířenou působností), ale také při správě oblastí povodí nebo při dalších správních činnostech, zahrnujících celé území ČR nebo jeho části.

Research team members at the departement:

Anotace projektu

Nejistoty plynoucí z budoucího vývoje klimatu představují z dlouhodobého pohledu významný rizikový faktor, který může nepříznivě ovlivňovat rozvoj sídel a narušovat funkce místní infrastruktury. Jedním z rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a extremita přívalových srážek. Ty mohou v řadě oblastí České republiky zvýšit ohrožení již dnes erozně náchylných pozemků a v řadě oblastí se mohou v důsledku toho objevit nová rizika, která zde nebyla běžná. Vzhledem k výrazně častějšímu výskytu extrémních situací v posledních dvou desetiletích je tato hrozba reálná a je vhodné se na novou situaci s předstihem připravit.
 
Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné rekreační lokality. Množství přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou rizika spojená s těmito extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout koncepční postupy pro hodnocení a klasifikaci rizikových lokalit ohrožených erozí půdy a transportem splavenin s nepříznivými dopady na obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové nebo jiné významné prvky a objekty v území. Významným cílem projektu byla také aplikace navržených koncepčních postupů v analýze kritických lokalit na území celé České republiky a prezentace výsledků formou interaktivního programového prostředí s možností jednoduchá simulace vhodných kompenzačních opatření pro současné podmínky a podmínky očekávané změny klimatu.
 
Práce na projektu probíhaly v období 1.1.2012 až 31.12.2015. Stránky obsahují výsledky a výstupy řešení projektu, které jsou tak k dispozici všem uživatelům.
 
(text převzat z oficiálních stránek projektu)

Výstupy projektu

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eroznismyv/default.asp
 
Přímý link do interaktivní databáze:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eroznismyv/www/index.php