CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(12.10.2018 v 15:40)

V termínu 4. – 8.11.2018 proběhne kurz AKTION ve Vídni zaměřený na ochranu půdy a povodí ve spolupráci s univerzitou BOKU Wien. V rámci projektu hradíme studentům dopravu a nocleh v hostelu se snídaní. Kurz dále zahrnuje jednu společnou večeři a jeden společný oběd. V případě zájmu kontaktujte doc. Dostála nebo doc. KrásuPřihlašování se otevírá v pátek 12.10.2018. Počet míst je omezen, proto neváhejte.

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.


Kalendář akcí
(12.10.2018 v 15:39)

Kurz AKTION Vídeň (4.-8.11.2018)

GISday 2018 (14.11.2018)

Bakalářské a diplomové práce

Témata uvedená v tomto seznamu jsou orientační a konkrétní podobu náplně je nutno probrat osobně s vedoucím práce. Ve většině případů (není-li u tématu uvedeno jinak) lze téma zvolit jak pro bakalářskou práci (BP), tak pro práci diplomovou (DP) s tím, že stupni závěrečné práce bude přizpůsoben rozsah. V případech, kdy jsou témata definována pro povodí či lokalitu bez přesného určení polohy, je nutno toto probrat s vedoucím. Na základě dohody s jednotlivými vedoucími lze řešit i řadu dalších témat.

Ing. Václav David, Ph.D.

 • Srážko-odtoková studie vybraného povodí
 • Studie migrační průchodnosti v rámci vybraného povodí
 • Analýza starých map zaměřená na rybníky a síť vodních toků
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby suché nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby rybího přechodu v konkrétní lokalitě
 • Mapování historických staveb na vodních tocích
 • Hodnocení hydrologické odezvy vybraného povodí

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

 • Posouzení a návrh (optimalizace) systému sběru a svozu TKO (jeho tříděných složek – elektroodpad, N odpad, biologicky rozložitelný odpad, ...) v konkrétních územích
 • Využití stavebního odpadu a uplatnění odpadu ve stavebnictví (nutné navázání na konkrétní stavební či recyklační firmu)
 • Posouzení produkce bioplynu a dalších skleníkových plynů v rámci odpadového hospodářství
 • Vícekriteriální posouzení alternativ zpracování odpadu či sanací znečištění
 • Rekultivace uzavřených skládek, výsypek a sanovaných území (areály bývalých průmyslových podniků, vojenských újezdů, dolů)
 • Návrhy vybudování, posouzení či uzavírání: kompostárny, skládky, brownfields
 • Dopady klimatické změny na konkrétní území, návrh adaptačních opatření

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

 • Studie odtokových poměrů a návrh ochranných opatření
 • Studie zvýšení retenční kapacity území
 • Studie erozní ohroženosti zvoleného území
 • Návrh protierozních opatření ve zvoleném území
 • Komplexní řešení transportu splavenin a odtokových poměrů ve zvoleném území
 • Optimalizace využití krajiny
 • Studie revitalizace krajiny
 • Testování matematických simulačních modelů eroze a transportu splavenin

Ing. Petr Kavka, Ph.D.

 • GIS zpracování návrhové studie ochrany území (USLE-GIS, SMODERP, ÚSES)
 • Validace a kalibrace modelu SMODERP na měřených datech
 • Experimentální měření na mobilním dešťovém simulátoru
 • Hydrologické studie zaměřené na testování hydrologických modelů z hlediska odezvy na srážkové události

Ing. Petr Koudelka, Ph.D.

 • Studie revitalizace povodí daného toku
 • Studie protipovodňové zabezpečenosti sídla v daném úseku toku
 • Studie proveditelnosti revitalizace drobného vodního toku
 • Projekt revitalizace drobného vodního toku
 • Studie proveditelnosti přírodě blízké protipovodňové úpravy toku
 • Projekt přírodě blízké protipovodňové úpravy toku

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

 • Testování a kalibrace empirických erozních modelů
 • Studie návrhu protierozní ochrany pomocí modelu „Atlas EROZE“ v rámci komplexních pozemkových úprav (vybrané katastry)
 • Monitoring časového průběhu změn povrchu půdy pomocí bezkontaktních metod záznamu
 • Tvorba digitálního modelu území s využitím dat bezpilotní hexakoptéry (UAV)
 • Stanovení objemu erozních rýh s využitím fotogrammetrických dat
 • Vyhodnocení dopadů dotační politiky v zemědělství na erozní ohroženost
 • Studie transportu splavenin a erozního fosforu ve vybraných povodích
 • Kalibrační studie transportu splavenin (model WATEM/SEDEM) a zanášení nádrží, zaměření objemu sedimentu
 • Kalibrační studie výpočtu erozního smyvu a měření na erozních plochách
 • Vyhodnocení rozsahu erodovatelných ploch na základě družicových dat Landsat a Sentinel
 • Studie historického vývoje vybraného území a jeho dopadu na transport splavenin

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

 • Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě
 • Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě
 • Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)
 • Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)
 • Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)
 • Zelené fasády

Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D.

 • Studie návrhu/realizace automatického závlahového systému sportovních nebo veřejných ploch (fotbalového hřiště, veřejného parku)
 • Studie automatického závlahového systému problémové oblasti (nedostatečný vodní zdroj, problémová lokalita)
 • Testování erozních veličin v laboratorních podmínkách na dešťovém simulátoru
 • Problematika závlahových soustav v EU
 • Progresivní a úsporné závlahové systémy

Ing. Martina Sobotková, Ph.D.

 • Experimentální laboratorní výzkum zamrzání a tání půdy
 • Experimentální výzkum transportu reaktivních látek

doc. Ing. Jana Valentová, CSc.

 • Studie proudění podzemní vody a transportu znečištění v nasyceném horninovém prostředí – řešení pomocí numerického modelu
 • Numerické simulace proudění vody v korytech a inundačních územích při povodňových situacích

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

 • Projekt malé vodní nádrže
 • Srážkoodtoková studie
 • Revitalizace toku

Ing. David Zumr, Ph.D.

 • Vyhodnocení dlouhodobé hydrologické bilance na experimentálním povodí Nučice
 • Studium dynamiky proudění vody na rozhraní vodního toku a přilehlého pozemku – terénní průzkumy, práce v laboratoři, numerické modelování
 • Numerické modelování infiltrace v půdě s časově proměnlivými vlastnostmi
 • Využití geofyzikálního průzkumu (elektrická rezistivní tomografie) pro charakterizaci geologického podloží a stratifikaci půdy