CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(1.06.2021 v 13:31)

Dne 21. června 2021 od 10 hodin v B 683 se bude konat státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního prostředí (obor Z). Více informací zde.


SMODERP Line
(26.05.2021 v 13:50)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Aktuality
(2.06.2021 v 11:09)

Povodí Nučice se objevilo na blogu Evropské Geofyzikální Unie, odkaz ZDE.

 

Testovali jsme využití přesné fotogrammetrie pro sledování eroze půdy vlivem dešťových kapek. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.5087

 

Na experimentálním povodí Nučice máme další vybavení pro monitorování vody v krajině. Nová publikace o povodí zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hyp.14042

02/2021 - Rozhovor s Tomášem Dostálem a Miroslavem Bauerem

Téma udržitelného hospodaření s vodou v krajině (a projektu SHui)

Jak hospodařit s vodou, jak podpořit zemědělce a spolupracovat s nimi?

Jak se studenti mohou zapojit do výzkumných aktivit? O tom všem v rozhovoru..

https://srdcemstavari.cz/mezinarodni-projekt-shui/

12/2020 - Rozhovor s Martinem Šandou

O moderních trendech v hydrologii.

Tušíte co je to izotopová nebo také forenzní hydrologie?

https://srdcemstavari.cz/moderni-trendy-v-hydrologii/

10/2020 - Podcast s vedoucím katedry Tomášem Dostálem

Proč jsme se zabývali povodím Dunaje, co jsme mapovali. O kvalitě vody i plánování v krajině. A také o možné spolupráci.

https://srdcemstavari.cz/evropsky-projekt-katedry-hydromeliorace-a-krajinneho-inzenyrstvi-camaro/


Kalendář akcí
(26.05.2021 v 14:06)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

Bakalářské a diplomové práce

Témata uvedená v tomto seznamu jsou orientační a konkrétní podobu náplně je nutno probrat osobně s vedoucím práce. Ve většině případů (není-li u tématu uvedeno jinak) lze téma zvolit jak pro bakalářskou práci (BP), tak pro práci diplomovou (DP) s tím, že stupni závěrečné práce bude přizpůsoben rozsah. V případech, kdy jsou témata definována pro povodí či lokalitu bez přesného určení polohy, je nutno toto probrat s vedoucím. Na základě dohody s jednotlivými vedoucími lze řešit i řadu dalších témat.

Ing. Václav David, Ph.D.

 • Srážko-odtoková studie vybraného povodí
 • Studie migrační průchodnosti v rámci vybraného povodí
 • Analýza starých map zaměřená na rybníky a síť vodních toků
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby suché nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby rybího přechodu v konkrétní lokalitě
 • Mapování historických staveb na vodních tocích
 • Hodnocení hydrologické odezvy vybraného povodí

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

 • Posouzení a návrh (optimalizace) systému sběru a svozu TKO (jeho tříděných složek – elektroodpad, N odpad, biologicky rozložitelný odpad, ...) v konkrétních územích
 • Využití stavebního odpadu a uplatnění odpadu ve stavebnictví (nutné navázání na konkrétní stavební či recyklační firmu)
 • Posouzení produkce bioplynu a dalších skleníkových plynů v rámci odpadového hospodářství
 • Vícekriteriální posouzení alternativ zpracování odpadu či sanací znečištění
 • Rekultivace uzavřených skládek, výsypek a sanovaných území (areály bývalých průmyslových podniků, vojenských újezdů, dolů)
 • Návrhy vybudování, posouzení či uzavírání: kompostárny, skládky, brownfields
 • Dopady klimatické změny na konkrétní území, návrh adaptačních opatření

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

 • Studie odtokových poměrů a návrh ochranných opatření
 • Studie zvýšení retenční kapacity území
 • Studie erozní ohroženosti zvoleného území
 • Návrh protierozních opatření ve zvoleném území
 • Komplexní řešení transportu splavenin a odtokových poměrů ve zvoleném území
 • Optimalizace využití krajiny
 • Studie revitalizace krajiny
 • Testování matematických simulačních modelů eroze a transportu splavenin

Ing. Petr Kavka, Ph.D.

 • GIS zpracování návrhové studie ochrany území (USLE-GIS, SMODERP, ÚSES)
 • Validace a kalibrace modelu SMODERP na měřených datech
 • Experimentální měření na mobilním dešťovém simulátoru
 • Hydrologické studie zaměřené na testování hydrologických modelů z hlediska odezvy na srážkové události

Ing. Petr Koudelka, Ph.D.

 • Studie revitalizace povodí daného toku
 • Studie protipovodňové zabezpečenosti sídla v daném úseku toku
 • Studie proveditelnosti revitalizace drobného vodního toku
 • Projekt revitalizace drobného vodního toku
 • Studie proveditelnosti přírodě blízké protipovodňové úpravy toku
 • Projekt přírodě blízké protipovodňové úpravy toku

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

 • Testování a kalibrace empirických erozních modelů
 • Studie návrhu protierozní ochrany pomocí modelu „Atlas EROZE“ v rámci komplexních pozemkových úprav (vybrané katastry)
 • Monitoring časového průběhu změn povrchu půdy pomocí bezkontaktních metod záznamu
 • Tvorba digitálního modelu území s využitím dat bezpilotní hexakoptéry (UAV)
 • Stanovení objemu erozních rýh s využitím fotogrammetrických dat
 • Vyhodnocení dopadů dotační politiky v zemědělství na erozní ohroženost
 • Studie transportu splavenin a erozního fosforu ve vybraných povodích
 • Kalibrační studie transportu splavenin (model WATEM/SEDEM) a zanášení nádrží, zaměření objemu sedimentu
 • Kalibrační studie výpočtu erozního smyvu a měření na erozních plochách
 • Vyhodnocení rozsahu erodovatelných ploch na základě družicových dat Landsat a Sentinel
 • Studie historického vývoje vybraného území a jeho dopadu na transport splavenin

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

 • Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě
 • Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě
 • Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)
 • Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)
 • Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)
 • Zelené fasády

Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D.

 • Studie návrhu/realizace automatického závlahového systému sportovních nebo veřejných ploch (fotbalového hřiště, veřejného parku)
 • Studie automatického závlahového systému problémové oblasti (nedostatečný vodní zdroj, problémová lokalita)
 • Testování erozních veličin v laboratorních podmínkách na dešťovém simulátoru
 • Problematika závlahových soustav v EU
 • Progresivní a úsporné závlahové systémy

Ing. Martina Sobotková, Ph.D.

 • Experimentální laboratorní výzkum zamrzání a tání půdy
 • Experimentální výzkum transportu reaktivních látek

doc. Ing. Jana Valentová, CSc.

 • Studie proudění podzemní vody a transportu znečištění v nasyceném horninovém prostředí – řešení pomocí numerického modelu
 • Numerické simulace proudění vody v korytech a inundačních územích při povodňových situacích

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

 • Projekt malé vodní nádrže
 • Srážkoodtoková studie
 • Revitalizace toku

Ing. David Zumr, Ph.D.

 • Vyhodnocení dlouhodobé hydrologické bilance na experimentálním povodí Nučice
 • Studium dynamiky proudění vody na rozhraní vodního toku a přilehlého pozemku – terénní průzkumy, práce v laboratoři, numerické modelování
 • Numerické modelování infiltrace v půdě s časově proměnlivými vlastnostmi
 • Využití geofyzikálního průzkumu (elektrická rezistivní tomografie) pro charakterizaci geologického podloží a stratifikaci půdy