CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(22.06.2018 v 11:13)

Dne 26. června 2018 proběhnou na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství státní závěrečné zkoušky posluchačů oborů Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního prostředí (obor Z). Podrobný rozpis zkoušek naleznete zde.


Aktuality
(20.06.2018 v 13:18)

SÚRAO zve studenty magisterských ročníků zdarma na letní školu.

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.

Nebaví vás jen sedět  u počítače? Vyjeďte s námi do terénu! I letos plánujeme řadu experimentů s dešťovým simulátorem. Za účast nabízíme studentům finanční odměnu. Kontakt pro zájemce zde.


Kalendář akcí
(20.06.2018 v 13:16)

Letní škola SÚRAO (30.7.-3.8.2018)

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu

Kód: VG20122015092
Hlavní řešitel za katedru: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Mgr. Pavel Rosendorf)
Začátek řešení: 2012-01-01
Konec řešení: 2015-12-31
Cíl projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu bylo navrhnout koncepční postupy a vyvinout technické prostředky pro hodnocení území s ohledem na rizika dopadů zvýšeného erozního smyvu spojeného s očekávanou změnou klimatu. Koncepční postupy budou sloužit pro zajištění jednotného postupu hodnocení území České republiky na úrovni ústředních orgánů státní správy ve vztahu k očekávanému riziku pro obyvatelstvo a sídelní infrastrukturu, ohrožení vodních zdrojů nebo znehodnocení jiných účelů využití území. Technické prostředky, s jejichž vývojem se v projektu počítá, umožní uživatelům provádět jednoduché simulace, jejichž výsledkem bude detailní analýza rizik v hodnoceném území. Současně vyvíjené technické prostředky budou obsahovat možnost návrhu standardizovaných opatření pro omezení dopadů erozního smyvu až do úrovně jednotlivých pozemků. S využitím technických prostředků ve formě interaktivního software se počítá zejména na úrovni vyšších územně správních celků (krajů a obcí s rozšířenou působností), ale také při správě oblastí povodí nebo při dalších správních činnostech, zahrnujících celé území ČR nebo jeho části.

Projekt za katedru řeší:

Anotace projektu

Nejistoty plynoucí z budoucího vývoje klimatu představují z dlouhodobého pohledu významný rizikový faktor, který může nepříznivě ovlivňovat rozvoj sídel a narušovat funkce místní infrastruktury. Jedním z rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a extremita přívalových srážek. Ty mohou v řadě oblastí České republiky zvýšit ohrožení již dnes erozně náchylných pozemků a v řadě oblastí se mohou v důsledku toho objevit nová rizika, která zde nebyla běžná. Vzhledem k výrazně častějšímu výskytu extrémních situací v posledních dvou desetiletích je tato hrozba reálná a je vhodné se na novou situaci s předstihem připravit.
 
Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné rekreační lokality. Množství přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou rizika spojená s těmito extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem projektu bylo navrhnout koncepční postupy pro hodnocení a klasifikaci rizikových lokalit ohrožených erozí půdy a transportem splavenin s nepříznivými dopady na obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové nebo jiné významné prvky a objekty v území. Významným cílem projektu byla také aplikace navržených koncepčních postupů v analýze kritických lokalit na území celé České republiky a prezentace výsledků formou interaktivního programového prostředí s možností jednoduchá simulace vhodných kompenzačních opatření pro současné podmínky a podmínky očekávané změny klimatu.
 
Práce na projektu probíhaly v období 1.1.2012 až 31.12.2015. Stránky obsahují výsledky a výstupy řešení projektu, které jsou tak k dispozici všem uživatelům.
 
(text převzat z oficiálních stránek projektu)

Výstupy projektu - interaktivní databáze

http://www.heisvuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eroznismyv/www/index.php
 
Popis interaktivní databáze:
http://www.heisvuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eroznismyv/default.asp