CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Vliv krajinné struktury a fragmentace na erozní ohroženost zemědělské půdy, transportní procesy a retenční kapacitu

Code: 8J22DE011
Department's Principal Investigator: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation:
Universita Augsburg (Peter Fiener)
Start: 2022-01-01
End: 2023-12-31

Research team members at the departement:

Cíle projektu:

  • Návrh nového systému metriky pro kvantifikaci fragmentace a diverzity krajinné matrice

  • Analýza historického vývoje krajiny ve dvou zemích s podobnými přírodními podmínkami, ovlivněného polickým a ekonomickým vývojem.

  • Soustředění mapových i terénních podkladů dokumentujících jednak historický vývoj a jednak skutečné fungování krajinné matrice a liniových prvků zejména směrem k erozní ohroženosti a srážko-odtokovým poměrům

  • Posouzení vlivu doporučované velikosti uživatelské parcely CAP 30 ha na erozní a transportní procesy a retenční kapacitu krajiny v různých přírodních podmínkách.

  • Možnost pravidelného setkávání, konzultací jak pro pracovníky, tak pro studenty

  • Publikování získaných výsledků - Předpokládá se zveřejnění dosažených výsledků směrem k široké vědecké mezinárodní komunitě formou vědeckých článků v časopisech s IF. Plánována je společná publikace v časopise s IF a nejméně 3 společné příspěvky na konferencích. Získané poznatky budou oběma institucemi rovněž využity v rámci vzdělávacího procesu – v rámci přednášek a seminářů.

Iniciace a příprava společného komplexního mezinárodního projektu – v této chvíli cílíme na INTERREG CENTRAL EUROPE - na téma vlivu fragmentace krajiny na jejích erozní ohroženost, transportní procesy, retenční kapacitu a biodiverzitu v rámci výzvy avizované na konec roku 2021.