CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Novinky katedry
(19.03.2024 v 23:28)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(19.03.2024 v 23:44)

Workshop „Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie"(5. - 6. 10. 2024)

 


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Vliv krajinné struktury a fragmentace na erozní ohroženost zemědělské půdy, transportní procesy a retenční kapacitu

Kód: 8J22DE011
Hlavní řešitel za katedru: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace:
Universita Augsburg (Peter Fiener)
Začátek řešení: 2022-01-01
Konec řešení: 2023-12-31

Projekt za katedru řeší:

Cíle projektu:

  • Návrh nového systému metriky pro kvantifikaci fragmentace a diverzity krajinné matrice

  • Analýza historického vývoje krajiny ve dvou zemích s podobnými přírodními podmínkami, ovlivněného polickým a ekonomickým vývojem.

  • Soustředění mapových i terénních podkladů dokumentujících jednak historický vývoj a jednak skutečné fungování krajinné matrice a liniových prvků zejména směrem k erozní ohroženosti a srážko-odtokovým poměrům

  • Posouzení vlivu doporučované velikosti uživatelské parcely CAP 30 ha na erozní a transportní procesy a retenční kapacitu krajiny v různých přírodních podmínkách.

  • Možnost pravidelného setkávání, konzultací jak pro pracovníky, tak pro studenty

  • Publikování získaných výsledků - Předpokládá se zveřejnění dosažených výsledků směrem k široké vědecké mezinárodní komunitě formou vědeckých článků v časopisech s IF. Plánována je společná publikace v časopise s IF a nejméně 3 společné příspěvky na konferencích. Získané poznatky budou oběma institucemi rovněž využity v rámci vzdělávacího procesu – v rámci přednášek a seminářů.

Iniciace a příprava společného komplexního mezinárodního projektu – v této chvíli cílíme na INTERREG CENTRAL EUROPE - na téma vlivu fragmentace krajiny na jejích erozní ohroženost, transportní procesy, retenční kapacitu a biodiverzitu v rámci výzvy avizované na konec roku 2021.