CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí

Code: SS05010161
Principal Investigator: VÚMOP v.v.i.
Department's Principal Investigator: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation: VÚMOP v.v.i. (doc. Jana Podhradská)
VUT Brno

ČVUT v Praze
Univerzita Palackého Olomouc
Mendelova univerzita Brno
GEPRO s.r.o.
ČZU v Praze
Start: 2022-01-01
End: 2023-12-31

Research team members at the departement:

Cı́lem projektu je vytvořit novou komplexnı́ metodiku protieroznı́ ochrany, zahrnujı́cı́ problematiku všech eroznı́ch procesů probı́hajı́cı́ch na zemědělských půdách v ČR. Bude syntetizovat zásadnı́, ač v současnosti roztřı́štěné, nové poznatky výzkumu a praxe z ČR i zahraničı́. Metodika umožnı́ dosaženı́ konsensuálnı́ho postupu pro vyhodnocovánı́ eroznı́ ohroženosti zem. půdy a návrhů efektivnı́ch opatřenı́, prakticky využitelných pro subjekty státnı́ správy, projekčnı́ i zemědělské praxe, akademické a výzkumné pracovnı́ky. Současná nejednotnost přı́stupů je vnı́maná jako zásadnı́ problém pro realizaci protieroznı́ch opatřenı́. Bude vytvořena databáze aktualizovaných faktorů, datové uložiště a distribučnı́ kanály; vyhodnocena použitelnost různých metod řešenı́; zpracována syntéza poznatků se zapojením praxe.