CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí

Kód: SS05010161
Hlavní řešitel projektu: VÚMOP v.v.i.
Hlavní řešitel za katedru: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace: VÚMOP v.v.i. (doc. Jana Podhradská)
VUT Brno

ČVUT v Praze
Univerzita Palackého Olomouc
Mendelova univerzita Brno
GEPRO s.r.o.
ČZU v Praze
Začátek řešení: 2022-01-01
Konec řešení: 2023-12-31

Projekt za katedru řeší:

Cı́lem projektu je vytvořit novou komplexnı́ metodiku protieroznı́ ochrany, zahrnujı́cı́ problematiku všech eroznı́ch procesů probı́hajı́cı́ch na zemědělských půdách v ČR. Bude syntetizovat zásadnı́, ač v současnosti roztřı́štěné, nové poznatky výzkumu a praxe z ČR i zahraničı́. Metodika umožnı́ dosaženı́ konsensuálnı́ho postupu pro vyhodnocovánı́ eroznı́ ohroženosti zem. půdy a návrhů efektivnı́ch opatřenı́, prakticky využitelných pro subjekty státnı́ správy, projekčnı́ i zemědělské praxe, akademické a výzkumné pracovnı́ky. Současná nejednotnost přı́stupů je vnı́maná jako zásadnı́ problém pro realizaci protieroznı́ch opatřenı́. Bude vytvořena databáze aktualizovaných faktorů, datové uložiště a distribučnı́ kanály; vyhodnocena použitelnost různých metod řešenı́; zpracována syntéza poznatků se zapojením praxe.