CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(12.06.2019 v 13:43)

Dne 26. června 2019 se koná státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Informace zde.


Aktuality
(9.05.2019 v 13:57)

K143 pořádá 13.5.2019 v rámci předmětu VK1 exkurzi na objekty odvodnění, regulační drenáže a závlahy na Pardubicku.

Pozvánka na mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-kanalizace, pro studenty zdarma - 21.-23.5.2019.

Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu - Ing. Václav David, Ph.D. představil výzkum rybníků na K143 v časopisu VTEI.


Kalendář akcí
(28.05.2019 v 15:03)

Hydrologie, GIS a ŽP (30.-31.5.2019)

Rybníky 2019 (13.-14.6.2019)

Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II)

Hlavní řešitel za katedru: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Spolupracující organizace: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Univerzita J. E. Purkyně v ÚStí nad Labem
Agentura pro regionální rozvoj
Liebnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Začátek řešení: 2017-06-01
Konec řešení: 2020-06-30

Projekt za katedru řeší:

Základním cílem projektu je zlepšení prevence škod coby jedna z možností prevence rizik záplav způsobených povodňovými nebo srážkovými jevy se zohledněním nárůstu intenzit a četnosti v důsledku změn klimatu. Na základě vyhodnocení uplynulých událostí v Německu a České republice lze konstatovat, že velké množství poškozených budov a infrastruktury je záplavami postiženo opakovaně a že možnosti prevence jsou podceněny. Prostřednictvím identifikace vhodných a ekonomicky efektivních preventivních opatření (resp. kombinací těchto opatření) a jejich shrnutí v seznamech/katalozích opatření se má výrazně zlepšit prevence povodňových škod pro typické škodní průběhy na obytných budovách a dopravní infrastruktuře i na velmi rychle reagujících malých tocích. Tyto katalogy opatření slouží jako podklad pro rozhodování o vodohospodářských investicích a jiných opatřeních pro snižování rizik, pro přiměřené řízení povodňových rizik a ke zlepšení prevence před katastrofami.

Oficiální stránky projektu (v němčině) jsou dostupné na http://www.strima.sachsen.de/

3. Fórum k řízení povodňových rizik

Zveme všechny zájemce na 3. přeshraniční fórum k řízení povodňových rizik, které se uskuteční 17. 4. 2019 v konferenčním sále Krajského úřadu Liberec. Začátek akce je v 10 hodin a předpokládaný konec v 15 hodin. Hlavním hostem fóra je přední český klimatolog RNDr. Jan Pretel CSc., který přednese příspěvek na téma Projevy klimatických změn.

Pozvánka s kompletním programem je ke stažení zde.

Prosíme zájemce o potvrzení jejich účasti do 10. dubna na této adrese.

Kulatý stůl "Oleška"

1. listopadu se na obecním úřadě v Košťálově uskutečnilo setkání řešitelů projektu se zástupci místních samospráv a zemědělských podniků. Proběhlo představení aktivit projektu a jeho přínosů pro obec Košťálov a zapojené subjekty. Účastníci diskutovali existující vodohospodářské a erozní problémy v povodí Olešky.

Povodňové informační karty

V rámci aktivit cílících na zvýšení informovanosti široké veřejnosti ale i zástupců místních samospráv byly vytvořeny informační karty shrnující odpovědi na základní otázky týkající se povodní a ochranou před nimi.

Informační karty jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf po kliknutí na náhled níže.

   

Úvodní seminář k projektu

24. 4. 2018 se uskutečnil úvodní seminář projektu pro zástupce místních samospráv, vodohospodáře a další zainteresované subjekty. Během semináře byly prezentovány příspěvky odborníků z organizací zapojených do projektu STRIMA II. Po úvodním slovu Ing. Uwe Müllera zástupce hlavního partnera projektu (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) zazněl příspěvek Reinharda Schinkeho týkající se analýzy realizovaných protipovodňových opatření a zhodnocení jejich dopadu na rizika povodňových škod od zástupce dalšího z Německých partnerů projektu Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Následující příspěvky se týkaly přírodě blízkým opatřením proti povodním a suchu. Docent Dostál (Fakuta stavební ČVUT v Praze) přednesl příspěvek o technických aspektech těchto opatření a nutném zahrnutí vlivů vývoje klimatu do kompexního přístupu k navrhování přírodě blízkých opatření. Následující příspěvek od odborníka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zabýval ekonomickým zhodnocením přírodě blízkých vodohospodářských opatření v krajině. V dopolední části ještě zazněl úvod k exkurzi od zástupce Agentury regionálního rozvoje s.r.o., která následovala v odpolední části programu semináře. Během exkurze v okolí obce Václavice byly představeny ukázky realizovaných přírodě blízkých opatření.

Podrobnosti a program semináře zde.

Přeshraniční spolupráce pokračuje

V předchozím projektu STRIMA 2013-2015 byly položeny základy pro přeshraniční vyhodnocování škod. Došlo také k rozvoji přeshraniční kooperace v protipovodňové ochraně. Navazující projekt STRIMA ll dále rozvíjí započatou mezistátní spolupráci a směřuje k omezení rizik v příhraničních oblastech pomocí dalšího rozvoje informačních a komunikačních prostředků.

Pro  komunikaci s veřejností a společná řešení úkolů bude využíváno přeshraniční fórum managementu povodňových rizik, které bylo zavedeno v rámci projektu STRIMA a je účastníky velmi dobře hodnoceno. Kontinuita přeshraničního řešení úkolů tedy bude udržena a česko-saské kooperační struktury budou v projektu STRIMA ll dále rozšiřovány a upevňovány. Prostřednictvím určování potenciálních povodňových škod na budovách, nfrastruktuře a tocích budou vytvářeny odborné podklady pro budoucí nutné investice do preventivních opatření.

regiony zapojené do projektu STRIMA II

mapa regionů zapojených v projektu STRIMA II

Již během realizace projektu budou odzkoušeny, realizovány a prezentovány výsledky projektu a produkty na obou stranách hranice i v rámci přeshraničních fór managementu protipovodňové ochrany.

Pro zlepšení prevence a odvracení škod v případě katastrof jsou definovány čtyři oblast:

  • obytné budovy
  • zemědělství a lesnictví
  • dopravní infrastruktura
  • vodohospodářská infrastruktura.

Plánovaná systematizace a katalogizace preventivních stavebních opatření, před, během a po povodňových událostech přispějí ke snížení povodňových škod na obytných budovách. Nově vytvořený webový informační systém bude sloužit pro vhodný výběr preventivních stavebních opatření. Vyvinutá metoda systematizace a stanovení typů specifických povodňových škodních funkcí na stavbách bude přenesena také na oblast škod na životním prostředí, využití území, a také na vodohospodářskou infrastrukturu a na dopravní infrastruktury v Sasku a Česku.

Plánovaná environmentálně-ekonomická analýza dopadů povodní bude představovat významnou základnu pro rozhodování o efektivních možnostech prevence.  Pravidelná přeshraniční povodňová fóra a mezinárodní workshopy tvoří základ pro dlouhodobý společný a efektivní postup v oblasti prevence povodňových škod.

Povodí Oleška

Jako pilotní území pro provedení srážko-odtokové studie a sestavení hydrologického modelu ve vztahu k protipovodňové ochraně bylo zvoleno povodí říčky Olešky s hydrologickým pořadí toku 1-05-01-035, která je levostranným přítokem řeky Jizery. Oleška je řeka v Krkonošském podhůří v severovýchodních Čechách, na pomezí okresů Semily a Jičín. Délka jejího toku je 36,4 km a plocha povodí měří 150,9 km². Na řece a jejích přítocích hospodaří MO ČRS Košťálov. Průměrný průtok u ústí činí 1,74 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 168 m³/s.

Bude zpracována demonstrační studie, kvantifikující současné srážko-odtokové poměry i možnosti a potenciální účinnost protipovodňových opatření jak přírodě blízkých tak klasických technických. U přírodě blízkých opatření bude akcentován i vliv na celkovou retenci krajiny a ochranu kvality vody a vedlejší ekologické efekty.

přehledová mapa povodí Olešky