CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Krajina a voda 2023

Třetíročník studentské vědecké konference má především za cíl posílit odbornou spolupráci doktorandů i akademiků Katedry urbanismu a územního plánování (K127) a Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143) Fakulty stavební ČVUT v Praze a vzájemně se informovat o tématech výzkumu doktorandů a kateder. Název "Krajina a voda 2023" vědomě navazuje na tradici několika ročníků katedrové konference "Voda a krajina" pořádané Katedrou hydomeliorací a krajinného inženýrství v letech 2010 - 2016.

Obě katedry spolupracují ve výuce studentů oborů Inženýrství životního prostředí (zaměření na územní plánování) a Architektura a stavitelství (společně zajišťovaný předmět 127KAZP). V rámci Katedry urbanismu a územního plánování se v minulých letech vytvořila poměrně silná skupina studentů a akademiků zabývajících se tématem kulturní krajiny a krajinného rázu dle zákona o ochraně přírody a krajiny, a to jak na bázi témat disertačních prací, tak v rámci grantového výzkumu NAKI. Krajinou a jejími různými aspekty, zejména z hlediska fungování jejích přírodních procesů a principů se zabývá v rámci bakalářských a magisterských předmětů, doktorských studií a grantů také Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ačkoli se témata vzájemně doplňují a prolínají a úzká spolupráce se jak z hlediska funkčního, tak legislativního jeví jako naprosto klíčová, není v tuto chvíli k dispozici plně institucionalizovaná platforma na vzájemné sdílení zkušeností a inspirací (obdobně jako na oboru Architektura a stavitelství Postgraduální inkubátor), kromě občasných individuálních schůzek jednotlivců z obou pracovišť. Doktorandi ani akademici vzájemně neznají své výzkumné projekty a témata disertačních prací, přičemž spojení krajinného inženýrství a územního plánování v rámci mezioborové spolupráce je v době klimatické změny velmi důležité a nezbytné. I v rámci územního plánování je nutné vypořádávat se s novými výzvami (tepelné ostrovy, hospodaření s vodou, adaptace sídel na změny klimatu atd.), ale i krajinné inženýrství se nutně musí vypořádat s otázkami územního plánování, neboť řada záměrů v krajině prochází procesy danými stavebním zákonem, ale i s tématy kulturní krajiny a její památkové hodnoty.

Termín:

24. - 25. 10. 2023

Místo konání:

Výukové středisko Telč

Organizační tým:

Ing. arch. Tereza Švárová

Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.

Ing. arch. Zuzana Boušková

Ing. arch. Magdalena Baramová

Ing. Michal Vrána

 

 

Program