CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(11.04.2023 v 15:09)

HyGIS a ŽP (14.-15.6.2023)

Bakalářské a diplomové práce

Témata uvedená v tomto seznamu jsou orientační a konkrétní podobu náplně je nutno probrat osobně s vedoucím práce. Ve většině případů (není-li u tématu uvedeno jinak) lze téma zvolit jak pro bakalářskou práci (BP), tak pro práci diplomovou (DP) s tím, že stupni závěrečné práce bude přizpůsoben rozsah. V případech, kdy jsou témata definována pro povodí či lokalitu bez přesného určení polohy, je nutno toto probrat s vedoucím. Na základě dohody s jednotlivými vedoucími lze řešit i řadu dalších témat.

Ing. Václav David, Ph.D.

 • Srážko-odtoková studie vybraného povodí
 • Studie migrační průchodnosti v rámci vybraného povodí
 • Analýza starých map zaměřená na rybníky a síť vodních toků
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby suché nádrže v konkrétní lokalitě
 • Studie výstavby rybího přechodu v konkrétní lokalitě
 • Mapování historických staveb na vodních tocích
 • Hodnocení hydrologické odezvy vybraného povodí

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

 • Posouzení a návrh (optimalizace) systému sběru a svozu TKO (jeho tříděných složek – elektroodpad, N odpad, biologicky rozložitelný odpad, ...) v konkrétních územích
 • Využití stavebního odpadu a uplatnění odpadu ve stavebnictví (nutné navázání na konkrétní stavební či recyklační firmu)
 • Posouzení produkce bioplynu a dalších skleníkových plynů v rámci odpadového hospodářství
 • Vícekriteriální posouzení alternativ zpracování odpadu či sanací znečištění
 • Rekultivace uzavřených skládek, výsypek a sanovaných území (areály bývalých průmyslových podniků, vojenských újezdů, dolů)
 • Návrhy vybudování, posouzení či uzavírání: kompostárny, skládky, brownfields
 • Dopady klimatické změny na konkrétní území, návrh adaptačních opatření

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

 • Studie odtokových poměrů a návrh ochranných opatření
 • Studie zvýšení retenční kapacity území
 • Studie erozní ohroženosti zvoleného území
 • Návrh protierozních opatření ve zvoleném území
 • Komplexní řešení transportu splavenin a odtokových poměrů ve zvoleném území
 • Optimalizace využití krajiny
 • Studie revitalizace krajiny
 • Testování matematických simulačních modelů eroze a transportu splavenin

Ing. Petr Kavka, Ph.D.

 • GIS zpracování návrhové studie ochrany území (USLE-GIS, SMODERP, ÚSES)
 • Validace a kalibrace modelu SMODERP na měřených datech
 • Experimentální měření na mobilním dešťovém simulátoru
 • Hydrologické studie zaměřené na testování hydrologických modelů z hlediska odezvy na srážkové události

Ing. Petr Koudelka, Ph.D.

 • Studie revitalizace povodí daného toku
 • Studie protipovodňové zabezpečenosti sídla v daném úseku toku
 • Studie proveditelnosti revitalizace drobného vodního toku
 • Projekt revitalizace drobného vodního toku
 • Studie proveditelnosti přírodě blízké protipovodňové úpravy toku
 • Projekt přírodě blízké protipovodňové úpravy toku

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

 • Testování a kalibrace empirických erozních modelů
 • Studie návrhu protierozní ochrany pomocí modelu „Atlas EROZE“ v rámci komplexních pozemkových úprav (vybrané katastry)
 • Monitoring časového průběhu změn povrchu půdy pomocí bezkontaktních metod záznamu
 • Tvorba digitálního modelu území s využitím dat bezpilotní hexakoptéry (UAV)
 • Stanovení objemu erozních rýh s využitím fotogrammetrických dat
 • Vyhodnocení dopadů dotační politiky v zemědělství na erozní ohroženost
 • Studie transportu splavenin a erozního fosforu ve vybraných povodích
 • Kalibrační studie transportu splavenin (model WATEM/SEDEM) a zanášení nádrží, zaměření objemu sedimentu
 • Kalibrační studie výpočtu erozního smyvu a měření na erozních plochách
 • Vyhodnocení rozsahu erodovatelných ploch na základě družicových dat Landsat a Sentinel
 • Studie historického vývoje vybraného území a jeho dopadu na transport splavenin

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.

 • Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě
 • Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě
 • Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)
 • Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)
 • Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)
 • Zelené fasády

Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D.

 • Studie návrhu/realizace automatického závlahového systému sportovních nebo veřejných ploch (fotbalového hřiště, veřejného parku)
 • Studie automatického závlahového systému problémové oblasti (nedostatečný vodní zdroj, problémová lokalita)
 • Testování erozních veličin v laboratorních podmínkách na dešťovém simulátoru
 • Problematika závlahových soustav v EU
 • Progresivní a úsporné závlahové systémy

Ing. Martina Sobotková, Ph.D.

 • Experimentální laboratorní výzkum zamrzání a tání půdy
 • Experimentální výzkum transportu reaktivních látek

doc. Ing. Jana Valentová, CSc.

 • Studie proudění podzemní vody a transportu znečištění v nasyceném horninovém prostředí – řešení pomocí numerického modelu
 • Numerické simulace proudění vody v korytech a inundačních územích při povodňových situacích

doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

 • Projekt malé vodní nádrže
 • Srážkoodtoková studie
 • Revitalizace toku

Ing. David Zumr, Ph.D.

 • Vyhodnocení dlouhodobé hydrologické bilance na experimentálním povodí Nučice
 • Studium dynamiky proudění vody na rozhraní vodního toku a přilehlého pozemku – terénní průzkumy, práce v laboratoři, numerické modelování
 • Numerické modelování infiltrace v půdě s časově proměnlivými vlastnostmi
 • Využití geofyzikálního průzkumu (elektrická rezistivní tomografie) pro charakterizaci geologického podloží a stratifikaci půdy