CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Experimentální výzkum a monitoring srážko-odtokových a erozních procesů na zemědělských půdách

Kód: SGS23/155/OHK1/3T/11
Hlavní řešitel projektu: Ing. Michal Vrána
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Michal Vrána,
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2023-01-01
Konec řešení: 2025-12-31
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na experimentální výzkum a monitoring srážko-odtokových a erozních procesů na zemědělských půdách s využitím experimentálních lokalit a zařízení Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Výzkum je zaměřen na dílčí procesy související s formováním odtoku a rozvojem erozních jevů.

Projekt za katedru řeší:

Popis projektu:

Navrhovaný projekt je zaměřen na experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů v zemědělsky využívané krajině. Projekt navazuje na předchozí projekt SGS20/156/OHK1/3T/11, během kterého byly obhájeny dvě disertační práce a za podpory projektu publikováno deset článků v impaktových periodikách. Zároveň byla v součinnosti s projektem vyrobena dvě nová zařízení dešťových simulátorů, která umožňují rozšiřovat dosavadní výzkum o nové možnosti výzkumu. Experimentální povodí byla osazena novou senzorikou pro detailní studium srážkoodtokových a půdních vlastností. V rámci projektu bude probíhat experimentální měření, monitoring a modelování hydrologických, erozních a transportních procesů. K tomu bude využita experimentální základna Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Konkrétně se jedná o povodí Býkovického a Nučického potoka, na kterých již řadu let probíhá monitoring klíčových veličin, tato měření je třeba udržovat a dále je žádoucí tato měření rozšiřovat. Dále probíhá výzkum v laboratorních podmínkách v prostorách fakulty. Projekt bude řešen ve dvou aktivitách, které se budou vzájemně doplňovat.

  1. Experimentální povodí

Aktivita zahrnuje dlouhodobý monitoring na experimentálních povodí Býkovického a Nučického potoka. Na povodích bude probíhat monitoring srážko-odtokových a erozních veličin. Jedná se především o měření srážek, průtoku, teploty, vlhkosti půdy, stavu půdního povrchu a jeho vývoje, hydrologické odezvy povodí a turbidity. Pro monitoring erozních událostí bude využito metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Konkrétně budou použity bezpilotní prostředky (UAV) vybavené různými senzory jako např. RGB kamery, multispektrální kamery, termální kamery i laser skenery (LIDAR). Tato cenná data doplní dlouhodobě vedenou databázi. Data budou využita ke kalibraci a validaci matematických modelů. Cílem je určit závislost vzniklých erozních projevů na srážko-odtokových procesech s využitím pozemních dat.

  1. Simulace srážko-odtokových a erozních procesů

Aktivita zahrnuje především experimentální měření s dešťovými simulátory a se zařízením Mini-JET. Laboratorní dešťový simulátor slouží k dlouhodobému testování půdních setů z hlediska srážko-odtokových a erozní procesů s cílem rozšíření již stávající datové sady o nové druhy půd či replikace stávajících půd na ploše úhoru. S mobilními dešťovými simulátory se uskuteční experimentální kampaně s cílem rozšířit datové sady o zadeštění dalších plodin, rozdílných sklonů, půdoochranných agrotechnologických postupů a také další replikace stávajících dat. Také proběhne rekalibrace a validace nového velkého mobilního dešťového simulátoru pro možnost nasazení do rutinních měření. Naměřená data z Mini-JET budou použita pro vyhodnocení změn erodovatelnosti půdy během roku.