CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Experimentální výzkum a modelování komplexních procesů v člověkem vytvořených a přírodních půdách

Kód: SGS23/154/OHK1/3T/11
Hlavní řešitel projektu: Ing. Marek Petreje
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Marek Petreje,
Spolupracující organizace:
Začátek řešení: 2023-01-01
Konec řešení: 2025-12-31
Cíl projektu: Prohloubení znalosti v oblasti člověkem upravených půd s důrazem na substráty zelených střech, zvrstvené půdy a prvky modrozelené infrastruktury měst a obcí. Modelování podpovrchových hydrologických procesů a podpoření výzkumných aktivit studentů na katedře.

Projekt za katedru řeší:

Urbanizované oblasti pod tlakem probíhající klimatické změny projevující se mimo jiné zintenzivňujícími se projevy extrémního počasí a na to reagujícími legislativními opatřeními stále častěji zahrnují prvky tzv. modrozelené infrastruktury jako jsou zelené střechy, retenční a vsakovací objekty dešťové vody tvořené funkčními vrstvami přírodních a člověkem vytvořených půd nebo substrátů. Současná praxe zejména v oblasti zelených střech zahrnuje používání specializovaných substrátových směsí s přesně navrženými hydraulickými a chemickými vlastnostmi. Částečná náhrada těchto substrátů lokálními nebo recyklovanými materiály ve vhodném množství a uspořádání funkčních vrstev může být cestou, jak dosáhnout nižších nákladů na výstavbu zelené infrastruktury, snížit negativní dopady na životní prostředí a zlepšit celkovou výkonnost půdního systému. Taková řešení jsou v současné době navrhována intuitivně. Tyto návrhy nemusí být funkční z hlediska propustnosti, retence vody, filtrace vody, vyluhování chemických látek nebo podpory růstu vegetace, protože některé procesy probíhající v půdním prostředí nejsou zcela intuitivní.

Navrhovaný projekt navazuje na předchozí projekt SGS řešený na pracovišti navrhovatele, jehož výsledkem byly jak odborné publikace, tak významný přínos výuce na pracovišti, kdy byl studentům umožněn přístup k nejmodernějším technologiím a návštěva zahraničních pracovišť s možností nejen získat důležité poznatky pro další výzkum, ale rovněž prezentovat své vlastní výsledky. Metodicky projekt vychází z postupů a znalostí, které byly a jsou na pracovišti získávány v přirozených ekosystémech, např. v experimentálních horských povodí.

Cílem předkládaného projektu je kontinuita a udržení jak kvality výuky studentů, kteří se ve svém výzkumu zabývají modrozelenou infrastrukturou měst a obcí, a to nejen z hlediska člověkem vytvořených půd, ale rovněž půd přirozených. Důraz bude kladen na oblast hydrologie podpovrchových procesů a podpoření výzkumných aktivit studentů zabývajících se touto tématikou. V rámci výzkumu budou řešeny laboratorní i terénní úlohy, a současně budou analyzována získaná data včetně dat získaných v dříve podpořeném projektu. Pozorované procesy budou také simulovány pomocí numerických modelů. Významné výsledky budou publikovány jako články v recenzovaných a impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou průběžně prezentovány na významných konferencích jak doma, tak ve světě. Projektem bude podpořena studijní a výzkumná aktivita zejména studentů magisterského a doktorského studia. Výsledky budou obsahem diplomových a disertačních prací.