CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Vliv změny využití území na erozní ohroženost, transport splavenin, kvalitu vody a odtokový režim

Kód: LTC18030
Hlavní řešitel za katedru: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Začátek řešení: 2018-06-01
Konec řešení: 2020-09-30
Cíl projektu: Cílem projektu je studium erozních a transportních dějů na rozhraní pozemku, liniového prvku (typicky travní pás nebo pás jiné vegetace) a vodního toku, případně na hranici mezi vegetačním pásem a ornou půdou. Zkoumány budou všechny fáze vodní eroze půdy, počínaje rozvolněním půdního povrchu vlivem kinetické energie dešťových kapek, transportem půdních částic a na nich sorbovaných látek, depozicí části splavenin uvnitř liniového prvku a vstupem splavenin do vodního toku. Dílčí témata jsou: (i) fyzikální popis jednotlivých fází a vyhodnocení využitelnosti standardních matematických modelů pro popis transportních procesů přes liniové prvky; (ii) hledání prahových hodnot, při kterých přestává liniový prvek fungovat jako transportní bariéra; (iii) identifikace kritických míst, ve kterých dochází k lokálnímu selhání ochranného efektu prvku a nalezení indikátorů, které pomohou kritická místa včas detekovat; (iv) vyhodnocení vnitřní homogenity liniových prvků.

Projekt za katedru řeší:

Výzkum navazuje na mezinárodní projekt EU COST Action CA15206 – PESFOR-W je zaměřen na možnosti využití vegetačních – zejména lesní – pásů k ochraně vodních zdrojů před zemědělským znečištěním. Významnou chybějící znalostí v procesu evaluace potenciálu lesních nebo jiných vegetačních pásů v zachycování erozních splavenin a na nich vázaného znečištění je právě mechanismus, popis a kvantifikace procesů na hranici těchto typů povrchů. Právě úzká spolupráce s mezioborovým týmem soustředěném v rámci projektu COST Action PESFOR-W bude velkým benefitem pro úspěšné řešení projektu. Výsledky projektu pak budou ihned implementovány v rámci řešení projektu a jeho výstupů. Výstupem projektu PESFOR-W bude kvantifikace vlivu zalesněných ochranných pásů na kvalitu vody a to od kvantifikace zachyceného znečištění po vyčíslení jejich efektivity pomocí principu ekologických služeb.

Klíčovými metodami pro výzkum budou experimenty na výzkum splash eroze a transportu sedimentu po půdním povrchu, experimenty s využitím stopovačů sedimentu a transportovaných látek, matematické modelování procesu pohybu vody a erozních splavenin po půdním povrchu a zachycování resp. remobilizace sedimentu ve vegetačních pásech, dálkový průzkum s využitím kamery citlivé v různých částech spektra a fotogrammetrie.