CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Nabídka práce v AOPK
(4.08.2022 v 10:46)

Agentura ochrany a přírody České republiky hledá zaměstnance na pracovní pozici Vohohospodář (1312) na ústředí AOPK ČR (Praha, Chodov) v oddělení péče o vodní ekosystémy na dobu určitou do 31.12.2026 v rámci projektu "Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu". Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(11.04.2022 v 14:36)

HyGIS a ŽP (6.6.-7.6.2022)

Modelovánı́ významnosti zdrojů znečištěnı́ fosforem a návrhy efektivních opatřenı́ k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe

Kód: SS03010332
Hlavní řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
(Mgr. Pavel Rosendorf)
České vysoké učení technické v Praze
(Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D.)
AQUATIS a.s.
(Ing. Roman Hanák)
 
Začátek řešení: 2021-03-01
Konec řešení: 2024-02-28
Cíl projektu: Cílem projektu je zpracovat, verifikovat a připravit pro návrhy efektivních opatření simulační model znečištění vod fosforem v české části mezinárodní oblasti povodí Labe. Simulační model se stane jedním z klíčových nástrojů pro naplňování cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe přijaté v roce 2018 Mezinárodní komisí pro ochranu Labe. Výstupy simulací budou využity pro návrhy efektivních opatření ke snížení celkové zátěže vodních útvarů reaktivním fosforem a tím i ke snížení eutrofizace vnitrozemských, pobřežních a mořských vod v mezinárodním povodí Labe. Výsledky projektu budou využity pro návrhy opatření a posuzování záměrů opatření v plánech dílčích povodí podle Rámcové vodní směrnice a pro rozhodování vodoprávních úřadů a správců povodí.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i
  • Mgr. Daniel Fiala
  • Ing. Jiří Picek
  • Mgr. Pavel Rosendorf
České vysoké učení technické v Praze
AQUATIS a.s.
  • Ing. Roman Hanák
  • Ing. Stanislav Ryšavý

Popis projektu

Podstatou projektu je vytvořit simulační model zatížení vod fosforem v české části povodí Labe, který bude využíván jako účinný nástroj pro návrh a simulace efektivních opatření pro snižování zátěže klíčových bilančních profilů a uzávěrových profilů vodních útvarů Labe a jeho přítoků. V rámci projektu bude vyvíjen simulační model založený na principech modelu VSTOOLS.EUTRO, vyvinutého v rámci projektu TA02020808 Nově vyvinutý model bude sloužit pro identifikaci a modelování všech vstupů znečištění vod fosforem v povodí Labe na území ČR se zahrnutím některých částí povodí na území Rakouska, Bavorska a Polska. V projektu bude provedena kompletní inventura bodových zdrojů znečištění a doplněna data o vstupech fosforu z částí obcí a vypouštění průmyslového a jiného typu. Jako bilančně významný vstup celkového fosforu bude do simulačního modelu začleněn vstup s erozí a transportem sedimentů na úrovni půdních bloků a kritických bodů vstupu do říční sítě. Pro určení významnosti zdrojů fosforu v povodí bude použit koncept eutrofizačního potenciálu, který zohledňuje emitované formy fosforu, lokalizaci zdrojů v povodí a další aspekty, jako je přítomnost vodních nádrží a retence v tocích. V druhé fázi projektu budou pro prioritní zdroje znečištění navržena opatření a s použitím modelu bude testována jejich efektivita.