CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Aktualizace konceptu přípustné ztráty půdy ze zemědělských pozemků

Kód: SS05010180
Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Kapička
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
 
Sweco Hydroprojekt a.s.
 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
 
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
 
Začátek řešení: 2022-04-01
Konec řešení: 2024-12-31
Cíl projektu: Cílem projektu je komplexně definovat přístup k určení maximální přípustné ztráty půdy vodní erozí s ohledem na různé metody stanovení a přístupy k jejímu hodnocení, zachování produkční schopnosti půd a dopady na kvalitu vody, navazující infrastrukturu a přírodní ekosystémy. Dosud je přípustná ztráta stanovena výhradně za účelem ochrany úrodnosti půdy a ostatní hlediska (kvality vody, škody na infrastruktuře a na přírodních složkách krajiny, apod.) jsou opomíjeny. Nově doporučené hodnoty přípustné ztráty budou postaveny na reálné míře ztráty půdy na zemědělských pozemcích a na respektování požadavků trvalé udržitelnosti ochrany půdy, vody, zemědělství a dalších aspektů. Doporučené výpočetní metody budou zahrnovat kombinaci dlouhodobé průměrné ztráty půdy a procesních epizodních přístupů.

Projekt za katedru řeší:

https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS05010180?query_code=3ynyaacrgsya