CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek

Kód: SS01020366
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Spolupracující organizace:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (Mgr Daniel Žížala Ph.D.)
Český hydrometeorologický ústav (Mgr. Ondřej Ledvinka Ph.D.)
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. (RNDr. Vojtěch Bližňák Ph.D.)
Začátek řešení: 2020-06-01
Konec řešení: 2024-05-31
Cíl projektu: Výzkumnými cíli jsou: Optimalizovat metody zpětné identifikace konvektivních srážkových epizod z adjustovaných radarových odrazů. Otestovat využitelnost dostupných optických a radarových družicových dat pro identifikaci on-site a off-site dopadů přívalových srážek. Využít družicová a UAV data pro posouzení aktuálního stavu povodí před srážkou. Zlepšit možnosti predikce dopadu přívalových srážek v monitorovaných lokalitách díky znalosti iniciálního stavu povodí. Aplikačními cíli poté jsou: Pro zájmové lokality aplikačních garantů vyhodnotit dopady erozně odtokových epizod a rizika spojená s jejich opakováním. Vytvoření mapy a databáze rizikových lokalit a posouzení míry ohrožení jejich ekosystémových funkcí, Vyhodnocení přínosu dat DPZ pro kvalitu posouzení uvedených rizik.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Fsv ČVUT v Praze
  • Ing. Martin Landa, Ph.D. (K155)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Ing. Jiří Kapička
  • Mgr. Robert Minařík
Český hydrometeorologický ústav
  • Ing. Pavel Hampl
  • Mgr. Martin Pecha
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
  • RNDr. Lucie Pokorná Ph.D.