CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(18.06.2024 v 10:35)

Státní závěrečné zkoušky oboru WEE na K143 se konají dne 24.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na K143 se konají dne 25.6.2024 od 9 hodin. Více informací naleznete zde.


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.05.2024 v 17:10)

Účastníme se řešení výzkumného projektu TAČR, v rámci kterého budeme vyhodnocovat vliv požáru v NP České Švýcarsko na hydrologický režim.

Společně s kolegy z Biologického centra AV ČR, Geologického ústavu AV ČR a ČGS jsme byli úspěšní s návrhem projektu "Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace". Chcete-li se na  výzkumu podílet, neváhejte kontaktovat Davida Zumra (david.zumr@cvut.cz).

 

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Výzkumné projekty

Aktivní podíl n na řešení projektů:

Dále také:

·         QJ1530181 - Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice, 2015 - 2018

·         NAZV QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“, 2010 – 2013

·         QJ1330118 - Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ, 2013 – 2016

·         QJ1230056 - Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce., 2012 – 2016

·         SGS OHK1-013/11 „Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů“, 2011 – 2013, od r. 2013 Odpovědný řešitel projektu

·         QI91C008 – „Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření“, 2009 – 2013

Publikace

Vygenerováno z aplikace https://v3s.cvut.cz; 28.04.2020 09:16; uživatel: Ing. Miroslav Bauer, Ph.D. (bauermir)

Seznam obsahuje 114 položek, kde je Ing. Miroslav Bauer, Ph.D. autorem nebo spoluautorem publikace. Z výčtu hlavních položek se jedná o 2 impaktové publikace, 3 články indexované v databází Scopus, 4 certifikované uplatněné metodiky, 8 specializovaných map s odborným obsahem, specializovaný Atlas transportu splavenin a erozního fosforu, Atlas plošného zemědělského znečištění a desítky příspěvků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích i technických zpráv k projektům i další drobnějším technickým a vědecko-výzkumným aktivitám.

KRÁSA, J., T. DOSTÁL a M. BAUER. Studie - Vyhodnocení zanášení Dobroměřického rybníka sedimenty. [Technická zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2019.

DOSTÁL, T. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečiětění pro plány dílčích povodí etapa H. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2019.

KRÁSA, J. et al. Význam opatření, data a metody hodnocení stavu krajiny. [Nepublikovaná přednáška] Atlas, spol. s.r.o.. 2019-11-28.

Splash erosion: initial stage of the soil erosion process. [Pořádání workshopu] 2019.

DOSTÁL, T., M. BAUER a J. KRÁSA. Retenční kapacity krajiny - prevence povodní i sucha?. In: JANOUŠKOVÁ, Š. et al., eds. Stavební kniha 2019; Hospodaření vodou. Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2019. s. 9-16. ISBN 978-80-88265-15-3.

KRÁSA, J. et al. Význam vodní eroze pro zanášení a plošné znečištění vodních toků a nádrží v České republice. In: JANOUŠKOVÁ, Š. et al., eds. Stavební kniha 2019; Hospodaření vodou. Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2019. s. 17-27. ISBN 978-80-88265-15-3.

GIS Day 2019. [Pořádání workshopu] 2019.

DOSTÁL, T. et al. The Effect of Soil Conservation Measures on Surface Water Pollution from Non-Point Sources. In: ZDRULI, P., ed. Soil's contribution to people: from food to life supporting services. Tirana, 2019-09-26/2019-09-28. Brienza: LE Penseur Publisher, 2019. ISBN 978-88-95315-61-4.

KRÁSA, J. et al. Erozní procesy v povodí vodní nádrže Brno a účinnost možných opatření. In: KOSOUR A KOLEKTIV, D., ed. Vodní nádrže 2019. Brno, 2019-10-23/2019-10-24. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2019. s. 65-68. ISBN 978-80-907141-3-7.

BAUER, M. a J. QUINTON. Soil erosion and flood mitigation in CZ and UK - comparison, discussion and lesson learned. In: 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. Albena, 2019-06-30/2019-07-06. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 403-410. sv. 19. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7408-89-8. DOI 10.5593/sgem2019/3.2/S13.053.

BAUER, M. et al. The interaction of rural and urban areas by flash floods and sediment transport. In: 4th Open Science Meeting 2019 - Transforming Land Systems for People and Nature. Bern, 2019-04-24/2019-04-26. Bern: University of Berne, 2019. Dostupné z: https://www.conftool.com/osm2019/index.php?page=browseSessions&search=bauer

DOSTÁL, T. et al. The effect of land use on surface water pollution from non-point sources. In: 4th Open Science Meeting 2019 - Transforming Land Systems for People and Nature. Bern, 2019-04-24/2019-04-26. Bern: University of Berne, 2019.

DOSTÁL, T. et al. Atlas plošného zemědělského znečištění vod. Praha: VÚMOP, 2018. sv. 1. ISBN 978-80-87361-85-6.

KRÁSA, J. et al. Soil erosion as a source of sediment and phosphorus in rivers and reservoirs – Watershed analyses using WaTEM/SEDEM. Environmental Research. 2019, 171 470-483. ISSN 0013-9351. DOI 10.1016/j.envres.2019.01.044.

Kvalita vody a látkové toky v povodí Svratky. [Pořádání workshopu] 2019.

BAUER, M. et al. Zanášení vodních nádrží v ČR erozním sedimentem. In: Symposium GIS Ostrava 2018 GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení. Symposium GIS Ostrava 2018 - GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení, GIS for Safety & Security Management, TUO VŠB, Ostrava, 2018-03-21/2018-03-23. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISSN 1213-239X. ISBN 978-80-248-4166-3. Dostupné z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/sbornik/papers/gis20175a33994c38ccf.pdf

BAUER, M. et al. Risk to residents, infrastructure, and water bodies from flash floods and sediment transport. Environmental Monitoring and Assessment. 2019, 2(191), ISSN 1573-2959. DOI 10.1007/s10661-019-7216-7. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-019-7216-7

BAUER, M. Posuzování ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM. Praha: Datum obhajoby 2018-05-03. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

DOSTÁL, T. et al. Nature-close measures in the landscape as integrated approach to drought and flood management. In: AgroEnviron 2018. Nanjing, 2018-10-14/2018-10-18. State key laboratory of soil and sustainable agriculture of China, 2018.

Research and modelling of on- and off-site effects of soil erosion and sediment transport. [Pořádání workshopu] 2018.

DOSTÁL, T. et al. Methodology of determination of revised C-factor values using field rainfall simulator. In: EGU General Assembly 2018. European Geosciences Union General Assembly 2018, Vídeň, 2018-04-08/2018-04-13. Munich: European Geosciences Union, 2018. sv. Vol. 20.

KAVKA, P. et al. Double size fulljet field rainfall simulator for complex interrill and rill erosion studies. The Civil Engineering Journal. 2018, 2 183-194. ISSN 1805-2576. DOI 10.14311/CEJ.2018.02.0015. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2018/2018_2/2-2018-0015-(183-194).pdf

Research and modelling of on- and off-site effects of soil erosion and sediment transport. [Pořádání workshopu] 2017.

DOSTÁL, T. et al. Příprava listů opatření typu a lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí - etapa G. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2017.

GISday na ČVUT 2017. [Pořádání workshopu] 2017.

GIS a životní prostředí. [Pořádání konference] 2017.

DOSTÁL, T. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečiětění pro plány dílčích povodí etapa H. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2017.

DOSTÁL, T. et al. Analýza stávajícího stavu transportu erozních splavenin a erozního fosforu v povodí vodní nádrže Vranov. [Technická zpráva] Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., 2018.

DOSTÁL, T. et al. Analýza účinku plánovaných protierozních opatření na transport erozních splavenin a erozního fosforu v povodí vodních nádrží Šanov a Senomaty. [Technická zpráva] Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., 2017.

DOSTÁL, T. et al. Analýza účinku plánovaných vodních nádrží Šanov a Senomaty na transport erozních splavenin a erozního fosforu v povodí těchto vodních nádrží. [Technická zpráva] Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., 2017.

DOSTÁL, T. et al. Analýza stávajícího stavu transportu erozních splavenin a erozního fosforu v povodí plánovaných vodních nádrží Šanov a Senomaty. [Technická zpráva] Praha: Sweco Hydroprojekt a.s., 2017.

DOSTÁL, T. et al. Jakost vody a odnosy látek povrchového odtoku při srážkoodtokových událostech. In: KVÍTEK, T., T. DOSTÁL a J. KRÁSA, eds. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2018. s. 156-172. ISBN 978-80-270-2488-9.

CAMARO-D - Transnational partners meeting. [Pořádání konference] 2018.

Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Moravy a Dyje. [Pořádání workshopu] 2017.

BAUER, M. et al. The sediment and phosphorus transport in a large scale study. In: Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, 2017-04-23/2017-04-28. Göttingen: Copernicus GmbH, 2017. EGU General Assembly 2017. sv. 19. ISSN 1607-7962. Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-7204.pdf

BAUER, M. et al. Mezinárodní projekt „CAMARO-D“ – Optimalizace využití krajiny ve vztahu k vodnímu režimu v povodí Dunaje. In: BRYCH, Karel a Miroslav TESAŘ, eds. HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2017. Hydrologie malého povodí 2017, Praha, 2017-04-18/2017-04-20. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 2017. s. 1-5. ISBN 978-80-87117-15-6.

HAVLÍČEK, J. et al., eds. Sborník abstraktů konference GIS a životní prostředí 2017. Karlov, Josefův Důl, 2017-05-29/2017-05-30. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. 1. ISBN 978-80-01-06129-9.

NOVÁK, P. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí - Etapa F. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2016.

DOSTÁL, T. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí - Etapa D. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2016.

NOVÁK, P. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí - Etapa C. [Technická zpráva] Praha 5: Povodí Vltavy s.p., 2016.

NOVÁK, P. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí - Etapa A, B. [Technická zpráva] 2016.

MISTR, M. et al. Ochrana zemědělského půdního fondu v kontextu klimatických změn. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)] 2016.

NOVÁK, P. et al. Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)] 2016.

JÁCHYMOVÁ, B. et al. Vlastnosti povodí z hlediska jejich významu pro riziko vzniku intenzivního erozního odtoku. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2017, 59(1), 17-26. ISSN 0322-8916.

JÁCHYMOVÁ, B. et al. VLASTNOSTI POVODÍ Z HLEDISKA JEJICH VÝZNAMU NA RIZIKO VZNIKU INTENZIVNÍHO EROZNÍHO ODTOKU. In: Voda a krajina 2016. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, posluchárna C223, 2016-10-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. s. 89-98. ISBN 978-80-01-06024-7.

BAUER, M. et al. Rainfall simulators - innovations seeking rainfall uniformity and automatic flow rate measurements. In: Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, 2016-04-17/2016-04-22. Göttingen: Copernicus GmbH, 2016. Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-936.pdf

ROSENDORF, P. et al. Metodika stanovení území potenciálně ohrožených dopady přívalových srážek spojených s erozí půdy při zohlednění očekávané změny klimatu. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)] 2016.

JÁCHYMOVÁ, B. et al. VLIV VLASTNOSTÍ POVODÍ NA RIZIKO VZNIKU INTENZIVNÍHO EROZNÍHO ODTOKU. In: HAVLÍČEK, J. et al., eds. GIS a životní prostředí 2016. Český Šternberk, 2016-06-06/2016-06-07. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05920-3.

JÁCHYMOVÁ, B. et al. EROZNÍ OHROŽENOST OBCÍ V ČR. In: DOČKAL, M. et al., eds. Voda a krajina 2015. Praha, 2015-09-23. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2015. s. 25-34. ISBN 978-80-01-05794-0.

HAVLÍČEK, J. et al., eds. GIS a životní prostředí 2016. Český Šternberk, 2016-06-06/2016-06-07. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05920-3.

NOVOTNÝ, I. et al. 4a Podklady pro návrhy opatření v řešeném území na zemědělské půdě. [Výzkumná zpráva] Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2015.

DOSTÁL, T. et al. Risk of the residents, infrastructure and water bodies by flash floods and sediment transport - assessment for scale of the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015, Wien, 2015-04-12/2015-04-17. Göttingen: Copernicus Publications, 2015. ISSN 1607-7962.

DOSTÁL, T. et al. Comparison of different types of medium scale field rainfall simulators. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015, Wien, 2015-04-12/2015-04-17. Göttingen: Copernicus Publications, 2015. ISSN 1607-7962.

KAVKA, P. et al. Comparison of runoff and soil loss generated on two plot sizes during rainfall simulation experiments. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015, Wien, 2015-04-12/2015-04-17. Göttingen: Copernicus Publications, 2015. ISSN 1607-7962.

KAVKA, P. et al. A medium scale mobile rainfall simulator for experiments on soil erosion and soil hydrology. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015, Wien, 2015-04-12/2015-04-17. Göttingen: Copernicus Publications, 2015. ISSN 1607-7962.

BAUER, M. et al. Sediment and phosphorus fluxes - monitoring and modelling from field to regional scale - connectivity implications. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015, Wien, 2015-04-12/2015-04-17. Göttingen: Copernicus Publications, 2015. ISSN 1607-7962.

DOSTÁL, T. et al. Flash floods, soil erosion and sediment transport under climate change as threat for residents and infrastructure – assessment for scale of the Czech Republic. In: VASENEV, I., ed. CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 7th International Congress under the umbrella of the European Society for Soil Conservation, Moscow, 2015-05-18/2015-05-22. 2015. s. 43. ISBN 978-5-9906787-0-5.

KRÁSA, J. et al. Recent and future rainfall erosivity in the Czech Republic and its impact on sediment transports and erosion risks. In: VASENEV, I., ed. CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 7th International Congress under the umbrella of the European Society for Soil Conservation, Moscow, 2015-05-18/2015-05-22. 2015. s. 121-122. ISBN 978-5-9906787-0-5.

DOSTÁL, T. et al. Ohrožení obyvatelstva, infrastruktury a kvality vody povrchovým odtokem a transportem splavenin ze zemědělských pozemků. In: Vodni toky 2014. Vodní toky 2014, Hradec Králové, 2014-11-25/2014-11-26. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2014. s. 158-163. ISBN 978-80-7458-062-8.

KRÁSA, J. et al. Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České Republice. In: KOSOUR, D., ed. Vodní nádrže 2015. Brno, 2015-10-06/2015-10-07. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2015. s. 43-46. ISBN 978-80-260-8726-7.

DOČKAL, M. et al., eds. Voda a krajina 2015. Praha, 2015-09-23. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2015. ISBN 978-80-01-05794-0.

HAVLÍČEK, J. et al., eds. GIS a životní prostředí 2015. Týnec nad Sázavou, 2015-06-09/2015-06-10. 2015. 1. vydání. ISBN 978-80-01-05717-9.

DAVIDOVÁ, T. et al. Měření vodní eroze pomocí dešťového simulátoru. In: Voda a krajina 2014. Praha, 2014-09-17. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2014. s. 49-59. ISBN 978-80-01-05533-5.

KRÁSA, J. et al. Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky. [Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)] 2014.

KRÁSA, J. et al. Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky. [Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)] 2014.

ZUMR, D. et al. Runoff, sediment and Nutrient Transport Processes on Multiple Scales. In: Presentations of kick-off meeting of Cost action ES1306. MC Meeting of COST Action ES 1 30 6 “ Connecting European connectivity research ”, Wageningen, 2014-08-24/2014-08-26. 2014.

KAVKA, P. et al. Relationship between size of a field plot and measured soil loss. In: European Geosciences Union General Assembly 2014. Wien, 2014-04-27/2014-05-02. 2014. Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-10422.pdf

DOSTÁL, T. et al. Comparison of changes in land use and land pattern in the Czech Republic and Austria and their effects on rainfall-runoff relation, soil erosion and sediment transport processes. In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Global Land Project 2nd Open Science Meeting - Land transformations: between global challenges and local realities, Berlin, 2014-03-19/2014-03-21. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014. s. 85-86.

DOSTÁL, T. et al. Risk of the residents, infrastructure and water bodies by flash floods and sediment transport in relation to land use - assessment in the scale of the Czech Republic. In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Global Land Project 2nd Open Science Meeting - Land transformations: between global challenges and local realities, Berlin, 2014-03-19/2014-03-21. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014. s. 84-85.

BAUER, M. VYUŽITÍ MODELU WATEM/SEDEM PRO POPIS EROZNÍCH A TRANSPORTNÍCH PROCESŮ V KRAJINĚ. In: GIS a životní prostředí 2014 - sborník abstraktů. GIS a životní prostředí 2014, Sázava, 2014-05-22/2014-05-23. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 7. ISBN 978-80-01-05498-7.

BAUER, M. et al. EXPERIMENTAL RESEARCH OF SOIL EROSION PROCESSES IN THE CZECH REPUBLIC. In: 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014 2. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Albena, 2014-06-17/2014-06-26. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 131-138. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-14-8. DOI 10.5593/SGEM2014/B32/S13.018.

BAUER, M., J. KRÁSA a B. JANOTOVÁ. ZANÁŠENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ SPLAVENINAMI - MODELOVÁNÍ, KVANTIFIKACE A MOŽNOSTI OCHRANY. In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. Juniorstav 2014, 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, Brno, 2014-01-30. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 253. ISBN 978-80-214-4851-3.

JANOTOVÁ, B. et al. PHOSPHORUS TRANSPORT MODELLING BY WATEM/SEDEM USING EXPERIMENTAL DATA. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Albena, 2014-06-17/2014-06-26. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 485-492. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-10-0.

BAUER, M. Využití GIS pro řešení transportních procesů ve velkých povodích, zanášení nádrží. Praha: Datum obhajoby 2013-06-20. Doktorandské minimum. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

KRÁSA, J. et al. Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)] 2013.

BAUER, M. et al. Zanášení vodních útvarů stojatých povrchových vod splaveninami – kvantifikace zdrojů a možnosti ochrany. In: Vodní Toky 2013. Hradec Králové, 2013-11-26/2013-11-27. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2013. s. 176-181. ISBN 978-80-7458-048-2.

BAUER, M. a J. KRÁSA. Modelování erozních a transportních procesu velkých povodí s pomocí GIS. In: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ. Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ, Praha, ČVUT v Praze, 2013-10-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 12-18. ISBN 978-80-01-05352-2.
 

KAVKA, P. et al. Soil erosion modeling in Czech Republic - computer models in various scales. In: 13th International Multidisciplinaty Scientific Geoconference SGEM 2013, Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013, Albena, 2013-06-16/2013-06-22. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 669-676. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-02-5. DOI 10.5593/SGEM2013/BC3/S13.026.

BAUER, M., J. KRÁSA a B. JANOTOVÁ. Modelování vlivu plošných protierozních opatření ve velkých povodích na ztrátu půdy a na zanášení vodních útvarů splaveninami. In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství - sborník příspěvků konference. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství, Praha, 2013-02-21/2013-02-22. Brno: Nadace Partnerství, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7375-748-9.

KRÁSA, J. et al. Sources of sediment in catchments and its eutrophication potential. In: European Geoscience Union General Assembly 2013. Wien, 2013-04-07/2013-04-12. 2013.

BAUER, M. Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů. In: JANOTOVÁ, B. et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013, Týnec nad Sázavou, 2013-05-14/2013-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 25. ISBN 978-80-01-05247-1.

BAUER, M. Využití GIS pro řešení transportních procesů ve velkých povodích, zanášení nádrží. In: JANOTOVÁ, B. et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013, Týnec nad Sázavou, 2013-05-14/2013-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 35. ISBN 978-80-01-05247-1.

BAUER, M. et al. Modernizace a kalibrace mobilního dešťového simulátoru. Stavební obzor. 2013, 2013(05), 137-142. ISSN 1805-2576.

BAUER, M. Možnosti navrhování technických PEO s využitím GIS. Praha: 2010. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

KRÁSA, J. et al. Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál. In: KOSOUR, D., ed. Konference Vodní nádrže 2012. Vodní nádrže 2012, Brno, 2012-09-26/2012-09-27. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012.

pokračování seznamu ZDE