CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví

Kód: DG16P02M036
Hlavní řešitel projektu: Ing. Václav David, Ph.D.
Hlavní řešitel za katedru: Ing. Václav David, Ph.D.
Spolupracující organizace: FSv ČVUT v Praze - Centrum experimentální geotechniky
​FA ČVUT v Praze - Ústav památkové péče
Začátek řešení: 2016-01-01
Konec řešení: 2020-12-31
Cíl projektu: Cíle projektu spočívají v zajištění a ochraně hrází historických rybníků, které jsou součástí našeho kulturního technického dědictví a tvoří významné prvky podílející se na charakteru krajiny v mnoha oblastech České republiky. Tohoto cíle bude dosaženo navržením technologie vhodné k provádění oprav těles hrází historických rybníků a její experimentální ověření s využitím sekčního fyzikálního modelu hrází. Dalším cílem je ověření metodiky pro neinvazivní diagnostiku těles historických rybníků včetně doporučení pro její aplikaci v praxi a způsobu vyhodnocení a interpretace měřených dat. Součástí předpokládaného řešení je detailní zmapování hrází historických rybníků v celkem čtyřech oblastech odlišeného charakteru s ohledem na geomorfologii, hustotu vodních ploch a historický vývoj. Mapování bude sloužit jednak pro potřeby experimentální činnosti na sekčním modelu a jednak jako podklad pro další činnost související s ochranou historických rybníků. V rámci řešení bude posuzována filtrační stabilita těles hrází i jejich stabilita geotechnická. Předpokládané výsledky významným způsobem zvýší ochranu historických rybníků i ochranu před zvláštními povodněmi, tj. povodněmi způsobenými haváriemi na tělesech hrází. Metody a postupy navržené v rámci řešení projektu budou definovány tak, aby docházelo k úpravám původního charakteru hrází spočívajícího zejména v tvarových vlastnostech v co nejmenší míře.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

FSv ČVUT v Praze - Centrum experimentální geotechniky
  • prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
  • Ing. Jiří Šťástka
  • Ing. Jan Smutek
  • Ing. Lucie Hausmannová
​FA ČVUT v Praze - Ústav památkové péče
  • Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Výsledky projektu

2016: David V., Žatecký S.: Hráze historických rybníků - článek ve sborníku (RIV kategorie D)
2016: David V., Davidová T., Vrána K., Krása J., Zumr D., Hauserová M., Šťástka J., Hausmannová L., Smutek J., Pacovský J.: Rybniční sítě ve vybraných územích - článek ve sborníku (RIV kategorie D)
2017: David V., Šťástka J., Vrána K., Smutek J., Davidová, T., Hausmannová L.: Experimentální objekt pro testování hrází - funkční vzorek (RIV kategorie G)
2018: David V., Černochová k., Davidová T.: Mapa tvarových vlastností hrází rybníků v oblasti Kostelecka a Kouřimska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2018: David V., Černochová k., Davidová T.: Mapa historického výskytu rybníků v oblasti Kostelecka a Kouřimska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2018: David V., Černochová k., Davidová T.: Mapa historického výskytu rybníků v oblasti Blanicka - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2019: David V., Černochová k.: Mapa historického výskytu rybníků v oblasti Blatenska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2019: David V., Černochová k.: Mapa historického výskytu rybníků v oblasti Třeboňska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2020: Černochová K., David V.Mapa tvarových vlastností hrází rybníků v oblasti Blanicka - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2020: Černochová K., David V.: Mapa tvarových vlastností hrází rybníků v oblasti Blatenska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2020: Černochová K., David V.: Mapa tvarových vlastností hrází rybníků v oblasti Třeboňska - mapa s odborným obsahem (RIV kategorie Nmap)
2020: Šťástka J., David V., Černochová K.: Tryska pro aplikaci jílových směsí pro potřeby sanace poruch hrází historických rybníků (RIV kategorie Gfunk)
2020: Černochová K., Šťástka J., David V.: Těsnící vrstva vhodná pro zajištění filtrační stability hrází historických rybníků (RIV kategorie Gfunk)
2020: David V., Krása J., Zumr D., Černochová K.: Vybrané neinvazivní metody průzkumu rybničních hrází (RIV kategorie Nmet)
2020: David V., Černochová K., Šťástka J.: Těsnění hrází malých vodních nádrží stříkaným bentonitem (RIV kategorie Nmet)
2020: Devátý J., David V., Krása J.: MoistureMap (RIV kategorie R), Manuál v.1.0
2020: David V.: Vybrané kapitoly z historie rybníků (RIV kategorie B)